ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

1กบ 7
กรุงเทพมหานคร11

990,000

7กท 7
กรุงเทพมหานคร16

1,950,000

1ขข 8888
กรุงเทพมหานคร37

1,790,000

1ขข 6
กรุงเทพมหานคร11

990,000

1ขข 9339
กรุงเทพมหานคร29

155,000

2ขฆ 2000
กรุงเทพมหานคร9

155,000

2ขง 567
กรุงเทพมหานคร24

199,000

2ขจ 3456
กรุงเทพมหานคร28

199,000

2ขง 9900
กรุงเทพมหานคร24

119,000

2ขง 9090
กรุงเทพมหานคร24

129,000

2ขง 9009
กรุงเทพมหานคร24

129,000

2ขง 2112
กรุงเทพมหานคร12

59,000

ขฉ 8999
กรุงเทพมหานคร42

299,000

ฌร 7997
กรุงเทพมหานคร41

259,000

1ขอ 6666
กรุงเทพมหานคร33

495,000

1ขฮ 6666
กรุงเทพมหานคร32

565,000

1ขอ 11
กรุงเทพมหานคร11

595,000

1ขฮ 99
กรุงเทพมหานคร26

395,000

1ขอ 9988
กรุงเทพมหานคร43

199,000

1ขฮ 9898
กรุงเทพมหานคร42

299,000

1ขอ 8998
กรุงเทพมหานคร43

199,000

1ขอ 789
กรุงเทพมหานคร33

425,000

1ขฮ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

วว 1111
กรุงเทพมหานคร16

17,900,000

สุข 1111
กรุงเทพมหานคร14

2,950,000

รวย 666
กรุงเทพมหานคร36

3,350,000

กำไร 1
กรุงเทพมหานคร16

1,990,000

ร่ำรวย 1
กรุงเทพมหานคร25

9,999,999

เฮงเฮง 1
กรุงเทพมหานคร19

8,500,000

เฮงมาก 1
กรุงเทพมหานคร17

1,990,000

เฮงรวย 9
กรุงเทพมหานคร36

5,900,000

เฮง 1
กรุงเทพมหานคร10

9,999,999

9กบ 9999
กรุงเทพมหานคร48

19,900,000

9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร47

465,000

9กร 8899
กรุงเทพมหานคร48

525,000

9กว 8899
กรุงเทพมหานคร50

695,000

9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร51

695,000

9กญ 8989
กรุงเทพมหานคร48

495,000

3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร40

299,000

9กจ 8998
กรุงเทพมหานคร50

425,000

9กท 8998
กรุงเทพมหานคร45

495,000

8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร48

495,000

1กอ 9898
กรุงเทพมหานคร42

395,000
ทะเบียนสวย VIP

วว 1111
กรุงเทพมหานคร16

17,900,000

สุข 1111
กรุงเทพมหานคร14

2,950,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

2,350,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

2,950,000

1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร9

2,650,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

8กส 2222
กรุงเทพมหานคร24

795,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

8,900,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,750,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

2,424,242

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,850,000

6กล 4444
กรุงเทพมหานคร29

360,000

พรดี5555
กรุงเทพมหานคร33

1,990,000

1กฉ 5555
กรุงเทพมหานคร27

890,000

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

1กว 6666
กรุงเทพมหานคร32

690,000

2กบ 6666
กรุงเทพมหานคร29

595,000

8กษ 6666
กรุงเทพมหานคร37

695,000

1ขฉ 6666
กรุงเทพมหานคร32

695,000

1ขฐ 6666
กรุงเทพมหานคร36

950,000

1ขอ 6666
กรุงเทพมหานคร33

495,000

1ขฮ 6666
กรุงเทพมหานคร32

565,000

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

3,450,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

3,400,000

8กท 8888
กรุงเทพมหานคร42

7,950,000

1ขข 8888
กรุงเทพมหานคร37

1,790,000

1ขภ 8888
กรุงเทพมหานคร36

1,490,000

1ขด 8888
กรุงเทพมหานคร36

1,450,000

9กบ 9999
กรุงเทพมหานคร48

19,900,000

9กภ 9999
กรุงเทพมหานคร47

7,990,000

กำไร 1
กรุงเทพมหานคร16

1,990,000

ร่ำรวย 1
กรุงเทพมหานคร25

9,999,999

เฮงเฮง 1
กรุงเทพมหานคร19

8,500,000

เฮง 1
กรุงเทพมหานคร10

9,999,999

เฮงมาก 1
กรุงเทพมหานคร17

1,990,000

9กร 1
กรุงเทพมหานคร15

1,550,000

1ขส 1
กรุงเทพมหานคร11

990,000

1ขค 2
กรุงเทพมหานคร9

590,000

1ขษ 2
กรุงเทพมหานคร9

590,000

2กฉ 3
กรุงเทพมหานคร11

390,000

1ขศ 4
กรุงเทพมหานคร14

365,000

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

3,550,000

1ขก 5
กรุงเทพมหานคร9

950,000

ฎณ 6
กรุงเทพมหานคร16

1,890,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

860,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

860,000

1ขข 6
กรุงเทพมหานคร11

990,000

1ขฌ 6
กรุงเทพมหานคร14

695,000

1ขว 6
กรุงเทพมหานคร15

399,000

1กบ 7
กรุงเทพมหานคร11

990,000

7กท 7
กรุงเทพมหานคร16

1,950,000

8กร 8
กรุงเทพมหานคร21

2,350,000

9กฮ 8
กรุงเทพมหานคร23

1,350,000

1ขถ 8
กรุงเทพมหานคร12

499,000

น่ารัก 9
กรุงเทพมหานคร25

2,950,000

สิริ 9
กรุงเทพมหานคร28

2,990,000

เฮงรวย 9
กรุงเทพมหานคร36

5,900,000

8กฆ 9
กรุงเทพมหานคร21

1,150,000

8กษ 9
กรุงเทพมหานคร22

1,250,000

8กฬ 9
กรุงเทพมหานคร23

1,450,000

1ขว 9
กรุงเทพมหานคร18

599,000

2กส 11
กรุงเทพมหานคร7

295,000

9กพ 11
กรุงเทพมหานคร20

495,000

1ขช 11
กรุงเทพมหานคร7

795,000

1ขร 11
กรุงเทพมหานคร9

795,000

1ขอ 11
กรุงเทพมหานคร11

595,000

1ขง 22
กรุงเทพมหานคร9

455,000

8กค 33
กรุงเทพมหานคร19

295,000

9กก 44
กรุงเทพมหานคร19

699,000

9กจ 66
กรุงเทพมหานคร28

355,000

กบ 77
กรุงเทพมหานคร17

2,950,000

7กจ 77
กรุงเทพมหานคร28

890,000

9กด 77
กรุงเทพมหานคร25

279,000

7กก 88
กรุงเทพมหานคร29

950,000

1ขฌ 88
กรุงเทพมหานคร24

895,000

1ขฎ 88
กรุงเทพมหานคร24

845,000

1ขฮ 99
กรุงเทพมหานคร26

395,000

5กม 111
กรุงเทพมหานคร14

525,000

9กง 111
กรุงเทพมหานคร15

895,000

1ขช 111
กรุงเทพมหานคร8

1,450,000

5กธ 222
กรุงเทพมหานคร16

395,000

9กข 222
กรุงเทพมหานคร18

395,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

1,390,000

สต 333
กรุงเทพมหานคร19

1,590,000

9กฉ 333
กรุงเทพมหานคร24

795,000

1ขช 333
กรุงเทพมหานคร14

590,000

กย 444
กรุงเทพมหานคร21

1,190,000

1ขล 555
กรุงเทพมหานคร24

795,000

รวย 666
กรุงเทพมหานคร36

3,350,000

1ขต 666
กรุงเทพมหานคร24

595,000

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

990,000

7กท 777
กรุงเทพมหานคร30

1,950,000

7กศ 777
กรุงเทพมหานคร36

1,490,000

9กบ 888
กรุงเทพมหานคร36

1,690,000

9กง 999
กรุงเทพมหานคร39

2,990,000
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

8,900,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

9กก 2200
กรุงเทพมหานคร15

155,000

9กก 9977
กรุงเทพมหานคร43

335,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร20

790,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

790,000
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กค 1000
กรุงเทพมหานคร6

395,000

ชค 1000
กรุงเทพมหานคร7

335,000

ศห 1000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

9กค 1000
กรุงเทพมหานคร15

195,000

9กร 1000
กรุงเทพมหานคร15

265,000

1ขช 1000
กรุงเทพมหานคร6

225,000

1ขฌ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

1ขฎ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

1ขณ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

2ขฆ 2000
กรุงเทพมหานคร9

155,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

2กด 3000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

9กจ 8000
กรุงเทพมหานคร24

295,000

9กถ 8000
กรุงเทพมหานคร19

195,000

9กว 8000
กรุงเทพมหานคร24

235,000

9กอ 8000
กรุงเทพมหานคร24

235,000

ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

ฎม 9000
กรุงเทพมหานคร19

355,000

9กข 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร25

295,000

9กฉ 9000
กรุงเทพมหานคร24

455,000

9กช 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กฌ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000

9กฎ 9000
กรุงเทพมหานคร24

475,000

9กท 9000
กรุงเทพมหานคร20

385,000

9กน 9000
กรุงเทพมหานคร24

485,000

9กม 9000
กรุงเทพมหานคร24

495,000

9กส 9000
กรุงเทพมหานคร26

335,000

9กฬ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000
ทะเบียนเลขเรียง

9กส 123
กรุงเทพมหานคร23

375,000

9กผ 123
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร14

255,000

1ขณ 123
กรุงเทพมหานคร14

265,000

1ขล 123
กรุงเทพมหานคร15

265,000

1ขว 123
กรุงเทพมหานคร15

265,000

1ขอ 123
กรุงเทพมหานคร15

295,000

9กค 234
กรุงเทพมหานคร23

229,000

1ขร 234
กรุงเทพมหานคร16

199,000

1ขฮ 234
กรุงเทพมหานคร16

199,000

จธ 345
กรุงเทพมหานคร22

199,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

225,000

9กง 345
กรุงเทพมหานคร24

495,000

9กส 345
กรุงเทพมหานคร29

195,000

1ขถ 456
กรุงเทพมหานคร19

395,000

1ขล 456
กรุงเทพมหานคร24

599,000

1ขว 456
กรุงเทพมหานคร24

599,000

งพ 567
กรุงเทพมหานคร28

149,000

2ขง 567
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฐน 678
กรุงเทพมหานคร35

199,000

9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กน 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กฮ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขฎ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขณ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขอ 789
กรุงเทพมหานคร33

425,000

1ขฮ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

2ขค 789
กรุงเทพมหานคร32

399,000

8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

9กธ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขอ 1234
กรุงเทพมหานคร19

265,000

สษ 2345
กรุงเทพมหานคร25

295,000

1ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร18

199,000

1ขภ 2345
กรุงเทพมหานคร18

199,000

1ขร 2345
กรุงเทพมหานคร21

215,000

1ขศ 2345
กรุงเทพมหานคร24

355,000

1ขษ 2345
กรุงเทพมหานคร21

199,000

1ขส 2345
กรุงเทพมหานคร24

365,000

2ขจ 3456
กรุงเทพมหานคร28

199,000

ขพ 5678
กรุงเทพมหานคร36

199,000

วฐ 5678
กรุงเทพมหานคร41

199,000

9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

1ขศ 5678
กรุงเทพมหานคร36

199,000

6กธ 6789
กรุงเทพมหานคร41

299,000

9กช 6789
กรุงเทพมหานคร42

550,000

9กม 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000

9กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000

1ขต 6789
กรุงเทพมหานคร36

299,000
ทะเบียนเลขคู่

1กบ 1122
กรุงเทพมหานคร10

159,000

1ขล 1122
กรุงเทพมหานคร15

135,000

1ขว 1122
กรุงเทพมหานคร15

135,000

ศน 1133
กรุงเทพมหานคร20

115,000

8กศ 1133
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กส 1133
กรุงเทพมหานคร24

139,000

9กอ 1133
กรุงเทพมหานคร24

115,000

1ขค 1133
กรุงเทพมหานคร15

99,000

1ขธ 1133
กรุงเทพมหานคร15

89,000

1ขล 1133
กรุงเทพมหานคร17

48,000

8กฬ 1144
กรุงเทพมหานคร24

145,000

1ขช 1144
กรุงเทพมหานคร15

99,000

1ขถ 1144
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ขล 1144
กรุงเทพมหานคร19

99,000

8กง 1155
กรุงเทพมหานคร23

89,000

9กบ 1155
กรุงเทพมหานคร24

225,000

1ขก 1155
กรุงเทพมหานคร16

85,000

1ขช 1155
กรุงเทพมหานคร17

89,000

1ขฐ 1155
กรุงเทพมหานคร24

165,000

1ขธ 1155
กรุงเทพมหานคร19

125,000

1ขภ 1155
กรุงเทพมหานคร16

89,000

2กถ 1166
กรุงเทพมหานคร18

65,000

1ขศ 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

1ขฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

49,000

1ขณ 1177
กรุงเทพมหานคร24

125,000

1ขห 1177
กรุงเทพมหานคร24

119,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

1ขก 1188
กรุงเทพมหานคร22

115,000

1ขฆ 1188
กรุงเทพมหานคร24

265,000

1ขช 1188
กรุงเทพมหานคร23

195,000

1ขฐ 1188
กรุงเทพมหานคร30

145,000

9กฐ 1199
กรุงเทพมหานคร39

195,000

9กถ 1199
กรุงเทพมหานคร31

175,000

9กล 1199
กรุงเทพมหานคร36

265,000

9กว 1199
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กอ 1199
กรุงเทพมหานคร36

265,000

1ขถ 1199
กรุงเทพมหานคร24

215,000

1ขภ 1199
กรุงเทพมหานคร24

225,000

9กก 2200
กรุงเทพมหานคร15

155,000

1ขว 2200
กรุงเทพมหานคร13

39,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร19

199,000

ฎศ 2233
กรุงเทพมหานคร22

155,000

3กม 2233
กรุงเทพมหานคร19

135,000

3กส 2233
กรุงเทพมหานคร21

125,000

5กบ 2233
กรุงเทพมหานคร18

99,000

9กธ 2233
กรุงเทพมหานคร24

215,000

1ขก 2233
กรุงเทพมหานคร14

155,000

1ขถ 2233
กรุงเทพมหานคร14

125,000

1ขอ 2233
กรุงเทพมหานคร19

125,000

2ขก 2233
กรุงเทพมหานคร15

99,000

ษง 2244
กรุงเทพมหานคร18

155,000

2ขก 2244
กรุงเทพมหานคร17

75,000

3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร23

99,000

9กค 2277
กรุงเทพมหานคร32

99,000

1ขฆ 2277
กรุงเทพมหานคร24

135,000

1ขท 2288
กรุงเทพมหานคร24

165,000

ชส 2299
กรุงเทพมหานคร31

139,000

9กษ 3344
กรุงเทพมหานคร28

55,000

8กส 3355
กรุงเทพมหานคร32

115,000

1ขณ 3355
กรุงเทพมหานคร24

119,000

8กน 3388
กรุงเทพมหานคร36

195,000

8กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กฆ 3399
กรุงเทพมหานคร37

119,000

9กง 3399
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กถ 3399
กรุงเทพมหานคร35

125,000

สห 4433
กรุงเทพมหานคร26

140,000

8กศ 4455
กรุงเทพมหานคร34

155,000

1ขก 4455
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ษฉ 4466
กรุงเทพมหานคร29

99,000

9กฒ 4466
กรุงเทพมหานคร33

69,000

1ขถ 4466
กรุงเทพมหานคร24

129,000

1ขพ 4477
กรุงเทพมหานคร33

45,000

8กค 4488
กรุงเทพมหานคร37

155,000

8กษ 4488
กรุงเทพมหานคร37

155,000

สช 4499
กรุงเทพมหานคร35

225,000

9กฌ 4499
กรุงเทพมหานคร41

199,000

9กฐ 4499
กรุงเทพมหานคร45

265,000

9กณ 4499
กรุงเทพมหานคร41

245,000

1กค 5511
กรุงเทพมหานคร18

99,000

ญอ 5544
กรุงเทพมหานคร28

195,000

ษฬ 5544
กรุงเทพมหานคร27

169,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

5กฮ 5544
กรุงเทพมหานคร29

145,000

6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร34

155,000

7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร37

99,000

1ขท 5588
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1ขธ 5588
กรุงเทพมหานคร33

99,000

9กส 5599
กรุงเทพมหานคร45

535,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

79,000

5กค 6655
กรุงเทพมหานคร32

195,000

9กค 6655
กรุงเทพมหานคร36

235,000

9กธ 6655
กรุงเทพมหานคร36

245,000

1ขภ 6688
กรุงเทพมหานคร32

175,000

ชส 6699
กรุงเทพมหานคร39

295,000

1กส 6699
กรุงเทพมหานคร39

119,000

9กข 6699
กรุงเทพมหานคร42

369,000

9กณ 6699
กรุงเทพมหานคร45

455,000

9กท 6699
กรุงเทพมหานคร41

465,000

9กพ 6699
กรุงเทพมหานคร48

275,000

9กฬ 6699
กรุงเทพมหานคร45

445,000

9กอ 6699
กรุงเทพมหานคร46

395,000

9กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร45

495,000

8กศ 7788
กรุงเทพมหานคร46

235,000

8กษ 7788
กรุงเทพมหานคร43

169,000

8กส 7788
กรุงเทพมหานคร46

245,000

8กอ 7788
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร45

199,000

9กต 7799
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กม 7799
กรุงเทพมหานคร47

185,000

1ขส 7799
กรุงเทพมหานคร42

155,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

1ขฆ 8811
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฆฮ 8822
กรุงเทพมหานคร28

335,000

สน 8822
กรุงเทพมหานคร32

179,000

9กก 8877
กรุงเทพมหานคร41

490,000

9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร47

465,000

9กร 8899
กรุงเทพมหานคร48

525,000

9กว 8899
กรุงเทพมหานคร50

695,000

9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร51

695,000

1ขว 8899
กรุงเทพมหานคร43

199,000

2ขง 9900
กรุงเทพมหานคร24

119,000

1ขถ 9911
กรุงเทพมหานคร24

189,000

9กพ 9966
กรุงเทพมหานคร48

195,000

9กส 9966
กรุงเทพมหานคร47

195,000

9กก 9977
กรุงเทพมหานคร43

335,000

9กภ 9977
กรุงเทพมหานคร43

155,000

2ขค 9977
กรุงเทพมหานคร40

89,000

1ขร 9988
กรุงเทพมหานคร41

295,000

1ขอ 9988
กรุงเทพมหานคร43

199,000
ทะเบียนเลขสลับ

ฎจ 1010
กรุงเทพมหานคร13

145,000

9กค 1010
กรุงเทพมหานคร16

89,000

1ขก 1010
กรุงเทพมหานคร6

99,000

1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร10

79,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ศม 1212
กรุงเทพมหานคร18

189,000

สช 1212
กรุงเทพมหานคร15

245,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

4กน 1212
กรุงเทพมหานคร16

99,000

5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1ขค 1212
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร14

129,000

1ขล 1212
กรุงเทพมหานคร15

145,000

ษศ 1414
กรุงเทพมหานคร21

165,000

สษ 1414
กรุงเทพมหานคร21

159,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

8กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1ขร 1414
กรุงเทพมหานคร17

89,000

1ขฮ 1414
กรุงเทพมหานคร18

115,000

กบ 1515
กรุงเทพมหานคร15

385,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

125,000

1กญ 1515
กรุงเทพมหานคร18

129,000

1ขค 1515
กรุงเทพมหานคร19

195,000

1ขช 1515
กรุงเทพมหานคร17

135,000

1ขฐ 1515
กรุงเทพมหานคร24

285,000

1ขธ 1515
กรุงเทพมหานคร19

195,000

1ขส 1515
กรุงเทพมหานคร22

99,000

8กส 1616
กรุงเทพมหานคร30

99,000

8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร28

99,000

1ขญ 1717
กรุงเทพมหานคร23

99,000

1ขณ 1717
กรุงเทพมหานคร24

129,000

1ขห 1717
กรุงเทพมหานคร24

125,000

1ขฬ 1717
กรุงเทพมหานคร24

119,000

จค 1818
กรุงเทพมหานคร28

199,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ศฮ 1818
กรุงเทพมหานคร30

365,000

ษร 1818
กรุงเทพมหานคร26

395,000

8กส 1818
กรุงเทพมหานคร34

295,000

8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร33

295,000

8กฮ 1818
กรุงเทพมหานคร32

295,000

1ขฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

355,000

1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร23

255,000

1ขญ 1818
กรุงเทพมหานคร25

199,000

1ขฮ 1818
กรุงเทพมหานคร26

175,000

ษว 1919
กรุงเทพมหานคร30

265,000

1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร27

159,000

8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร31

195,000

9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร35

235,000

1ขภ 1919
กรุงเทพมหานคร24

245,000

1ขอ 1919
กรุงเทพมหานคร29

175,000

1ขฮ 1919
กรุงเทพมหานคร28

165,000

ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร13

299,000

1ขพ 2020
กรุงเทพมหานคร15

99,000

8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร18

89,000

9กบ 2020
กรุงเทพมหานคร16

99,000

1ขย 2020
กรุงเทพมหานคร15

99,000

8กบ 2323
กรุงเทพมหานคร21

135,000

2ขก 2323
กรุงเทพมหานคร15

119,000

8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร28

169,000

9กล 2424
กรุงเทพมหานคร28

155,000

1ขฆ 2424
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1ขฮ 2424
กรุงเทพมหานคร20

125,000

2ขก 2424
กรุงเทพมหานคร17

135,000

2ขฉ 2424
กรุงเทพมหานคร21

155,000

8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร27

119,000

9กพ 2525
กรุงเทพมหานคร32

295,000

1ขศ 2525
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1ขส 2525
กรุงเทพมหานคร24

215,000

1ขฮ 2525
กรุงเทพมหานคร22

125,000

2ขก 2525
กรุงเทพมหานคร19

165,000

1ขฮ 2626
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ชฉ 2727
กรุงเทพมหานคร25

165,000

1ขฐ 2727
กรุงเทพมหานคร30

59,000

8กษ 2828
กรุงเทพมหานคร33

165,000

1ขท 2828
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1ขภ 2828
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

115,000

9กข 2929
กรุงเทพมหานคร34

185,000

9กช 2929
กรุงเทพมหานคร34

155,000

9กธ 2929
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1ขช 2929
กรุงเทพมหานคร27

99,000

สร 3030
กรุงเทพมหานคร17

145,000

1ขศ 3030
กรุงเทพมหานคร16

39,000

8กส 3535
กรุงเทพมหานคร32

129,000

6กฬ 3636
กรุงเทพมหานคร30

129,000

6กษ 3636
กรุงเทพมหานคร29

149,000

1ขอ 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

8กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร36

255,000

1ขอ 3838
กรุงเทพมหานคร31

49,000

9กง 3939
กรุงเทพมหานคร36

245,000

9กช 3939
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กก 3939
กรุงเทพมหานคร35

295,000

ฌฌ 4040
กรุงเทพมหานคร18

290,000

1ขล 4040
กรุงเทพมหานคร17

39,000

งข 4545
กรุงเทพมหานคร22

199,000

1ขช 4545
กรุงเทพมหานคร23

195,000

1ขอ 4545
กรุงเทพมหานคร27

165,000

1ขถ 4646
กรุงเทพมหานคร24

139,000

1ขพ 4747
กรุงเทพมหานคร33

42,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

145,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

165,000

9กฐ 4848
กรุงเทพมหานคร43

79,000

2กช 4949
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร39

99,000

9กข 4949
กรุงเทพมหานคร38

139,000

9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร41

255,000

9กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร45

275,000

9กณ 4949
กรุงเทพมหานคร41

245,000

1ขภ 5050
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ขล 5050
กรุงเทพมหานคร19

79,000

1ขฬ 5050
กรุงเทพมหานคร18

49,000

2ขค 5050
กรุงเทพมหานคร18

39,000

9กจ 5252
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กภ 5353
กรุงเทพมหานคร24

99,000

1ขบ 5353
กรุงเทพมหานคร21

59,000

สร 5454
กรุงเทพมหานคร29

295,000

สม 5656
กรุงเทพมหานคร34

295,000

1ขก 5656
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ญศ 5959
กรุงเทพมหานคร39

399,000

1ขฉ 5959
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1ขส 5959
กรุงเทพมหานคร38

165,000

1ขค 6060
กรุงเทพมหานคร19

59,000

1ขส 6060
กรุงเทพมหานคร22

39,000

1ขอ 6060
กรุงเทพมหานคร21

39,000

2ขก 6060
กรุงเทพมหานคร17

36,000

9กช 6161
กรุงเทพมหานคร26

69,000

1ขภ 6565
กรุงเทพมหานคร26

99,000

1ขอ 6565
กรุงเทพมหานคร31

125,000

ฌย 6767
กรุงเทพมหานคร39

89,000

9กธ 6868
กรุงเทพมหานคร42

265,000

9กฐ 6868
กรุงเทพมหานคร47

165,000

1ขก 6868
กรุงเทพมหานคร32

195,000

1ขฉ 6868
กรุงเทพมหานคร36

199,000

1ขณ 6868
กรุงเทพมหานคร36

235,000

9กฐ 6969
กรุงเทพมหานคร49

325,000

9กฒ 6969
กรุงเทพมหานคร43

295,000

9กด 6969
กรุงเทพมหานคร41

499,000

9กธ 6969
กรุงเทพมหานคร44

355,000

9กพ 6969
กรุงเทพมหานคร48

365,000

9กย 6969
กรุงเทพมหานคร48

365,000

9กส 6969
กรุงเทพมหานคร47

335,000

1ขต 6969
กรุงเทพมหานคร36

265,000

1ขธ 6969
กรุงเทพมหานคร37

195,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

9กฎ 7878
กรุงเทพมหานคร45

225,000

9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร47

185,000

9กฒ 7979
กรุงเทพมหานคร45

335,000

1ขก 7979
กรุงเทพมหานคร36

155,000

9กฐ 8080
กรุงเทพมหานคร35

79,000

1ขค 8080
กรุงเทพมหานคร23

89,000

1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร24

119,000

6กฆ 8686
กรุงเทพมหานคร38

155,000

1ขก 8686
กรุงเทพมหานคร32

145,000

3กร 8787
กรุงเทพมหานคร38

85,000

9กญ 8989
กรุงเทพมหานคร48

495,000

1ขพ 8989
กรุงเทพมหานคร45

355,000

9กฮ 9090
กรุงเทพมหานคร33

155,000

1ขก 9090
กรุงเทพมหานคร22

89,000

1ขค 9090
กรุงเทพมหานคร25

79,000

1ขต 9090
กรุงเทพมหานคร24

139,000

2ขง 9090
กรุงเทพมหานคร24

129,000

9กช 9191
กรุงเทพมหานคร32

199,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

275,000

1กอ 9898
กรุงเทพมหานคร42

395,000

1ขฮ 9898
กรุงเทพมหานคร42

299,000
ทะเบียนเลขหาบ

1ขช 1001
กรุงเทพมหานคร7

79,000

1ขญ 1001
กรุงเทพมหานคร9

115,000

1ขถ 1001
กรุงเทพมหานคร6

99,000

1ขฮ 1001
กรุงเทพมหานคร10

59,000

ฆส 1221
กรุงเทพมหานคร16

295,000

1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร11

125,000

1ขฮ 1221
กรุงเทพมหานคร14

125,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

1ขล 1331
กรุงเทพมหานคร17

45,000

ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1ขก 1441
กรุงเทพมหานคร14

89,000

1กส 1551
กรุงเทพมหานคร21

135,000

1ขช 1551
กรุงเทพมหานคร17

79,000

1ขภ 1551
กรุงเทพมหานคร16

89,000

1ขอ 1551
กรุงเทพมหานคร21

99,000

8กล 1881
กรุงเทพมหานคร33

185,000

8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร32

225,000

1ขฆ 1881
กรุงเทพมหานคร24

235,000

1ขบ 1881
กรุงเทพมหานคร23

165,000

8กล 1991
กรุงเทพมหานคร35

119,000

9กช 1991
กรุงเทพมหานคร32

225,000

9กท 1991
กรุงเทพมหานคร31

195,000

9กภ 1991
กรุงเทพมหานคร31

165,000

9กล 1991
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1ขถ 1991
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1ขท 1991
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1ขฮ 1991
กรุงเทพมหานคร28

125,000

1ขฮ 2002
กรุงเทพมหานคร12

39,000

1ขฮ 2112
กรุงเทพมหานคร14

115,000

2ขง 2112
กรุงเทพมหานคร12

59,000

2ขจ 2112
กรุงเทพมหานคร16

99,000

1ขฬ 2332
กรุงเทพมหานคร18

49,000

ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร20

790,000

7กพ 2552
กรุงเทพมหานคร30

99,000

9กร 2552
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

115,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

115,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

135,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

115,000

6กศ 2882
กรุงเทพมหานคร34

79,000

2ขจ 2882
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

145,000

9กญ 2992
กรุงเทพมหานคร36

265,000

9กธ 2992
กรุงเทพมหานคร36

285,000

2ขก 3113
กรุงเทพมหานคร13

29,000

6กภ 3553
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร36

185,000

ญอ 3993
กรุงเทพมหานคร34

139,000

1ขพ 4554
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฌส 4664
กรุงเทพมหานคร32

129,000

สล 4884
กรุงเทพมหานคร37

165,000

8กย 4884
กรุงเทพมหานคร41

99,000

1ขก 4884
กรุงเทพมหานคร28

55,000

9กฐ 4994
กรุงเทพมหานคร45

235,000

ฎก 5005
กรุงเทพมหานคร16

129,000

สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร22

115,000

ษค 5005
กรุงเทพมหานคร18

79,000

1ขก 5005
กรุงเทพมหานคร14

79,000

5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร21

119,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

129,000

2กย 5445
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กย 5665
กรุงเทพมหานคร37

175,000

1ขร 5775
กรุงเทพมหานคร31

39,000

ฆฎ 5885
กรุงเทพมหานคร34

345,000

8กฮ 5885
กรุงเทพมหานคร40

195,000

ศค 5995
กรุงเทพมหานคร39

395,000

8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร39

195,000

6กค 6446
กรุงเทพมหานคร31

59,000

8กส 6556
กรุงเทพมหานคร38

155,000

1ขอ 6556
กรุงเทพมหานคร31

99,000

2ขค 6776
กรุงเทพมหานคร34

29,000

8กส 6886
กรุงเทพมหานคร44

179,000

1ขณ 6886
กรุงเทพมหานคร36

155,000

9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร45

285,000

9กพ 6996
กรุงเทพมหานคร48

175,000

1ขต 6996
กรุงเทพมหานคร36

199,000

1ขถ 7007
กรุงเทพมหานคร18

45,000

1ขศ 7007
กรุงเทพมหานคร24

99,000

1ขส 7007
กรุงเทพมหานคร24

115,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

790,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

ฌร 7997
กรุงเทพมหานคร41

259,000

8กษ 7997
กรุงเทพมหานคร45

215,000

9กฐ 7997
กรุงเทพมหานคร51

265,000

9กง 8008
กรุงเทพมหานคร28

99,000

1ขฮ 8008
กรุงเทพมหานคร24

129,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

275,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

139,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

215,000

8กร 8118
กรุงเทพมหานคร31

235,000

8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร28

215,000

8กส 8118
กรุงเทพมหานคร34

195,000

8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร32

229,000

1ขฆ 8118
กรุงเทพมหานคร24

275,000

1ขช 8118
กรุงเทพมหานคร23

199,000

ฎม 8338
กรุงเทพมหานคร32

165,000

8กฮ 8338
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1ขอ 8338
กรุงเทพมหานคร31

59,000

ฆฬ 8448
กรุงเทพมหานคร32

349,000

5กฬ 8558
กรุงเทพมหานคร37

150,000

1กต 8668
กรุงเทพมหานคร33

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

9กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร45

195,000

3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร40

299,000

9กจ 8998
กรุงเทพมหานคร50

425,000

9กท 8998
กรุงเทพมหานคร45

495,000

1ขพ 8998
กรุงเทพมหานคร45

295,000

1ขอ 8998
กรุงเทพมหานคร43

199,000

9กช 9009
กรุงเทพมหานคร30

155,000

9กภ 9009
กรุงเทพมหานคร29

195,000

9กม 9009
กรุงเทพมหานคร33

185,000

9กว 9009
กรุงเทพมหานคร34

175,000

2ขง 9009
กรุงเทพมหานคร24

129,000

9กท 9119
กรุงเทพมหานคร31

245,000

9กล 9119
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กว 9119
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กอ 9119
กรุงเทพมหานคร36

285,000

1ขศ 9119
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1ขฮ 9119
กรุงเทพมหานคร28

155,000

ชฎ 9229
กรุงเทพมหานคร29

175,000

9กง 9339
กรุงเทพมหานคร36

275,000

9กช 9339
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1ขข 9339
กรุงเทพมหานคร29

155,000

ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร33

165,000

9กว 9449
กรุงเทพมหานคร42

235,000

1ขณ 9559
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กฎ 9669
กรุงเทพมหานคร45

375,000

7กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กบ 9779
กรุงเทพมหานคร44

255,000

9กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร47

195,000

1ขก 9779
กรุงเทพมหานคร36

155,000

8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร48

495,000

1ขณ 9889
กรุงเทพมหานคร42

335,000
ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

1ขช 10
กรุงเทพมหานคร6

199,000

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กพ 12
กรุงเทพมหานคร12

399,000

ษก 12
กรุงเทพมหานคร8

245,000

6กญ 13
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ศน 14
กรุงเทพมหานคร17

295,000

2กษ 14
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

ศค 18
กรุงเทพมหานคร20

499,000

ฐจ 21
กรุงเทพมหานคร18

145,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กท 34
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ฌว 79
กรุงเทพมหานคร27

165,000

7กท 87
กรุงเทพมหานคร24

119,000

7กจ 89
กรุงเทพมหานคร31

259,000

กข 195
กรุงเทพมหานคร29

129,000

ชห 3633
กรุงเทพมหานคร22

45,000

พย 5559
กรุงเทพมหานคร40

145,000

ขฉ 8999
กรุงเทพมหานคร42

299,000

9กร 8999
กรุงเทพมหานคร49

399,000

2ขฎ 9992
กรุงเทพมหานคร38

49,000
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)

ฮร 1111
กรุงเทพมหานคร13

995,000

ฮษ 1111
กรุงเทพมหานคร13

890,000

ฮอ 1111
กรุงเทพมหานคร15

1,550,000

นง 2222
กรุงเทพมหานคร15

850,000

นว 4444
กรุงเทพมหานคร27

590,000

ฮภ 4444
กรุงเทพมหานคร22

590,000

ฮว 5555
กรุงเทพมหานคร29

995,000

ฮษ 5555
กรุงเทพมหานคร29

955,000

ฮษ 6666
กรุงเทพมหานคร33

795,000

ฮฐ 6666
กรุงเทพมหานคร38

795,000

นฉ 7777
กรุงเทพมหานคร38

880,000

ฬษ 7777
กรุงเทพมหานคร37

870,000

ฮล 7777
กรุงเทพมหานคร39

890,000

ฮว 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,690,000

ฮล 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,590,000

ฮว 9999
กรุงเทพมหานคร47

2,350,000

1นก 9999
กรุงเทพมหานคร43

990,000

นร 168
กรุงเทพมหานคร24

695,000

ออ 3
กรุงเทพมหานคร15

595,000

อง 3
กรุงเทพมหานคร11

430,000

ฮอ 5
กรุงเทพมหานคร16

595,000

ฮฐ 6
กรุงเทพมหานคร20

495,000

ฮล 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮว 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

1นก 11
กรุงเทพมหานคร9

495,000

ฮอ 22
กรุงเทพมหานคร15

355,000

อน 33
กรุงเทพมหานคร17

235,000

1นก 66
กรุงเทพมหานคร19

199,000

ฮอ 111
กรุงเทพมหานคร14

790,000

ฮล 333
กรุงเทพมหานคร20

490,000

ฬบ 333
กรุงเทพมหานคร16

325,000

ฮว 999
กรุงเทพมหานคร38

1,250,000

ฮล 1000
กรุงเทพมหานคร12

185,000

1นก 123
กรุงเทพมหานคร13

135,000

1นก 234
กรุงเทพมหานคร16

155,000

1นก 345
กรุงเทพมหานคร19

155,000

ฮฮ 1234
กรุงเทพมหานคร20

455,000

ฮอ 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000

ฮอ 2211
กรุงเทพมหานคร17

59,000

1นก 2233
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฮฐ 2244
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฮษ 2266
กรุงเทพมหานคร25

64,000

ฮอ 2266
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

79,000

ฮอ 4477
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮอ 5577
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฮฮ 5588
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1นก 7711
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮอ 8899
กรุงเทพมหานคร45

395,000

1นก 1010
กรุงเทพมหานคร9

69,000

ฮฮ 1515
กรุงเทพมหานคร22

155,000

ฮฐ 1818
กรุงเทพมหานคร32

199,000

ฮฮ 1818
กรุงเทพมหานคร28

295,000

ฮอ 2121
กรุงเทพมหานคร17

59,000

1นก 2424
กรุงเทพมหานคร19

135,000

1นก 3131
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ฮว 3232
กรุงเทพมหานคร21

55,000

ฮฐ 3434
กรุงเทพมหานคร28

55,000

1นก 3535
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮอ 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

1นก 5656
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฮอ 6060
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮฮ 6868
กรุงเทพมหานคร38

295,000

1นก 6868
กรุงเทพมหานคร35

135,000

ฮอ 6969
กรุงเทพมหานคร41

195,000

ฮฐ 8989
กรุงเทพมหานคร48

199,000

1นก 9898
กรุงเทพมหานคร41

255,000

ฮษ 2002
กรุงเทพมหานคร13

59,000

ฮฮ 2552
กรุงเทพมหานคร24

299,000

ฮอ 5775
กรุงเทพมหานคร35

69,000

1นก 6006
กรุงเทพมหานคร19

59,000

ฮฮ 6996
กรุงเทพมหานคร40

229,000

1นก 9889
กรุงเทพมหานคร41

290,000
ทะเบียนสวยรถกระบะ (ป้ายเขียว)

1ฒฐ 1
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ฒฒ 111
กรุงเทพมหานคร10

250,000

1ฒฐ 1111
กรุงเทพมหานคร17

175,000

ณฮ 3333
กรุงเทพมหานคร22

95,000

1ฒฒ 345
กรุงเทพมหานคร19

59,000

1ฒฐ 4567
กรุงเทพมหานคร35

10,500

2ฒจ 6789
กรุงเทพมหานคร41

37,000