ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

1ขช 111
กรุงเทพมหานคร8

1,450,000

1ขช 333
กรุงเทพมหานคร14

590,000

1ขช 11
กรุงเทพมหานคร7

795,000

1ขฌ 88
กรุงเทพมหานคร24

895,000

1ขฌ 6
กรุงเทพมหานคร14

695,000

1ขช 1000
กรุงเทพมหานคร6

225,000

1ขฌ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร14

255,000

1ขช 456
กรุงเทพมหานคร20

255,000

1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขช 1234
กรุงเทพมหานคร15

299,000

1ขช 2345
กรุงเทพมหานคร19

299,000

1ขช 1144
กรุงเทพมหานคร15

99,000

1ขช 1155
กรุงเทพมหานคร17

89,000

1ขช 1188
กรุงเทพมหานคร23

195,000

1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร10

79,000

1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร14

129,000

1ขช 1515
กรุงเทพมหานคร17

135,000

1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร23

255,000

1ขช 2525
กรุงเทพมหานคร19

125,000

1ขช 2929
กรุงเทพมหานคร27

99,000

1ขช 4545
กรุงเทพมหานคร23

195,000

1ขช 5050
กรุงเทพมหานคร15

89,000

1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร24

119,000

1ขช 1001
กรุงเทพมหานคร7

79,000

1ขช 1551
กรุงเทพมหานคร17

79,000

1ขช 1881
กรุงเทพมหานคร23

175,000

1ขฌ 8008
กรุงเทพมหานคร24

119,000

1ขช 8118
กรุงเทพมหานคร23

199,000

สุข 1111
กรุงเทพมหานคร14

2,950,000

รวย 666
กรุงเทพมหานคร36

3,350,000

กำไร 1
กรุงเทพมหานคร16

1,990,000

วว 8448
กรุงเทพมหานคร36

255,000

ร่ำรวย 1
กรุงเทพมหานคร25

9,999,999

เฮงเฮง 1
กรุงเทพมหานคร19

8,500,000

เฮงรวย 9
กรุงเทพมหานคร36

5,900,000

สิริ9999
กรุงเทพมหานคร55

3,350,000

เฮง 1
กรุงเทพมหานคร10

9,999,999

วว 1111
กรุงเทพมหานคร16

17,900,000

9กบ 9999
กรุงเทพมหานคร48

19,900,000

9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร47

465,000

9กร 8899
กรุงเทพมหานคร48

525,000

9กว 8899
กรุงเทพมหานคร50

565,000

9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร51

495,000

9กญ 8989
กรุงเทพมหานคร48

495,000

9กธ 8989
กรุงเทพมหานคร48

435,000

3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร40

299,000

9กจ 8998
กรุงเทพมหานคร50

425,000

9กท 8998
กรุงเทพมหานคร45

495,000

8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร48

495,000

1กอ 9898
กรุงเทพมหานคร42

395,000
ทะเบียนสวย VIP

วว 1111
กรุงเทพมหานคร16

17,900,000

สุข 1111
กรุงเทพมหานคร14

2,950,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

2,350,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

2,950,000

1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร9

2,650,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

8กศ 2222
กรุงเทพมหานคร24

755,000

8กส 2222
กรุงเทพมหานคร24

795,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

8,900,000

ญอ 3333
กรุงเทพมหานคร22

2,350,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,750,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

2,424,242

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,850,000

1กฉ 5555
กรุงเทพมหานคร27

890,000

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

2,250,000

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

1ขก 5555
กรุงเทพมหานคร24

1,450,000

1กว 6666
กรุงเทพมหานคร32

690,000

2กบ 6666
กรุงเทพมหานคร29

595,000

8กษ 6666
กรุงเทพมหานคร37

695,000

1ขฉ 6666
กรุงเทพมหานคร32

695,000

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

3,450,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

3,400,000

8กท 8888
กรุงเทพมหานคร42

7,950,000

สิริ9999
กรุงเทพมหานคร55

3,350,000

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

13,500,000

9กบ 9999
กรุงเทพมหานคร48

19,900,000

9กภ 9999
กรุงเทพมหานคร47

7,990,000

กำไร 1
กรุงเทพมหานคร16

1,990,000

ร่ำรวย 1
กรุงเทพมหานคร25

9,999,999

เฮงเฮง 1
กรุงเทพมหานคร19

8,500,000

เฮง 1
กรุงเทพมหานคร10

9,999,999

9กร 1
กรุงเทพมหานคร15

1,550,000

1ขค 2
กรุงเทพมหานคร9

590,000

ฎง 3
กรุงเทพมหานคร10

1,750,000

2กฉ 3
กรุงเทพมหานคร11

390,000

1ขก 3
กรุงเทพมหานคร7

350,000

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

3,550,000

1ขก 5
กรุงเทพมหานคร9

950,000

ฎณ 6
กรุงเทพมหานคร16

1,890,000

1กถ 6
กรุงเทพมหานคร9

890,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

860,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

860,000

1ขฌ 6
กรุงเทพมหานคร14

695,000

7กท 7
กรุงเทพมหานคร16

1,950,000

สิริ 8
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

8กร 8
กรุงเทพมหานคร21

2,350,000

9กอ 8
กรุงเทพมหานคร24

1,650,000

9กฮ 8
กรุงเทพมหานคร23

1,350,000

สิริ 9
กรุงเทพมหานคร28

2,990,000

เฮงรวย 9
กรุงเทพมหานคร36

5,900,000

8กฆ 9
กรุงเทพมหานคร21

1,150,000

8กษ 9
กรุงเทพมหานคร22

1,250,000

8กฬ 9
กรุงเทพมหานคร23

1,450,000

9กล 9
กรุงเทพมหานคร25

1,990,000

2กส 11
กรุงเทพมหานคร7

295,000

9กพ 11
กรุงเทพมหานคร20

495,000

1ขช 11
กรุงเทพมหานคร7

795,000

1ขง 22
กรุงเทพมหานคร9

455,000

8กค 33
กรุงเทพมหานคร19

295,000

9กอ 44
กรุงเทพมหานคร24

395,000

9กจ 66
กรุงเทพมหานคร28

355,000

กบ 77
กรุงเทพมหานคร17

2,950,000

7กก 88
กรุงเทพมหานคร29

950,000

1ขก 88
กรุงเทพมหานคร20

695,000

1ขฌ 88
กรุงเทพมหานคร24

895,000

5กม 111
กรุงเทพมหานคร14

485,000

9กง 111
กรุงเทพมหานคร15

895,000

1ขช 111
กรุงเทพมหานคร8

1,450,000

5กธ 222
กรุงเทพมหานคร16

395,000

9กข 222
กรุงเทพมหานคร18

395,000

9กง 222
กรุงเทพมหานคร18

395,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

1,390,000

สต 333
กรุงเทพมหานคร19

1,590,000

9กฉ 333
กรุงเทพมหานคร24

795,000

1ขช 333
กรุงเทพมหานคร14

590,000

กย 444
กรุงเทพมหานคร21

1,190,000

1ขจ 555
กรุงเทพมหานคร24

795,000

รวย 666
กรุงเทพมหานคร36

3,350,000

1ขฆ 666
กรุงเทพมหานคร24

695,000

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

990,000

7กท 777
กรุงเทพมหานคร30

1,950,000

7กศ 777
กรุงเทพมหานคร36

1,490,000

8กษ 777
กรุงเทพมหานคร37

890,000

9กบ 888
กรุงเทพมหานคร36

1,690,000

9กง 999
กรุงเทพมหานคร39

2,990,000

9กพ 999
กรุงเทพมหานคร45

3,950,000
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

8,900,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

590,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

1ขช 10
กรุงเทพมหานคร6

199,000

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กค 1000
กรุงเทพมหานคร6

395,000

ชค 1000
กรุงเทพมหานคร7

335,000

ชล 1000
กรุงเทพมหานคร9

365,000

ศห 1000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

9กค 1000
กรุงเทพมหานคร15

195,000

9กร 1000
กรุงเทพมหานคร15

265,000

1ขช 1000
กรุงเทพมหานคร6

225,000

1ขฌ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

1ขค 2000
กรุงเทพมหานคร9

125,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

ญง 3000
กรุงเทพมหานคร9

195,000

2กด 3000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

ฆษ 5000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

9กฐ 5000
กรุงเทพมหานคร24

299,999

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

9กจ 8000
กรุงเทพมหานคร24

295,000

9กถ 8000
กรุงเทพมหานคร19

195,000

9กว 8000
กรุงเทพมหานคร24

235,000

9กอ 8000
กรุงเทพมหานคร24

235,000

ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

ฎม 9000
กรุงเทพมหานคร19

355,000

8กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร23

195,000

9กข 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร25

295,000

9กฉ 9000
กรุงเทพมหานคร24

455,000

9กช 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กฌ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000

9กฎ 9000
กรุงเทพมหานคร24

475,000

9กท 9000
กรุงเทพมหานคร20

385,000

9กน 9000
กรุงเทพมหานคร24

485,000

9กม 9000
กรุงเทพมหานคร24

495,000

9กส 9000
กรุงเทพมหานคร26

335,000

9กฬ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000
ทะเบียนเลขเรียง

9กส 123
กรุงเทพมหานคร23

375,000

9กผ 123
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร14

255,000

ชภ 234
กรุงเทพมหานคร12

370,000

ษม 234
กรุงเทพมหานคร18

390,000

9กค 234
กรุงเทพมหานคร23

229,000

9กณ 234
กรุงเทพมหานคร24

299,000

จธ 345
กรุงเทพมหานคร22

199,000

พง 345
กรุงเทพมหานคร22

269,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

225,000

ภง 345
กรุงเทพมหานคร15

345,000

ชษ 345
กรุงเทพมหานคร18

345,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

9กง 345
กรุงเทพมหานคร24

495,000

1ขจ 456
กรุงเทพมหานคร24

495,000

1ขช 456
กรุงเทพมหานคร20

255,000

1ขฆ 567
กรุงเทพมหานคร24

195,000

ฐน 678
กรุงเทพมหานคร35

199,000

พง 678
กรุงเทพมหานคร31

355,000

9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กณ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กน 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กฮ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กญ 789
กรุงเทพมหานคร38

799,000

1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

9กญ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

9กธ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขช 1234
กรุงเทพมหานคร15

299,000

สษ 2345
กรุงเทพมหานคร25

295,000

1ขง 2345
กรุงเทพมหานคร19

295,000

1ขช 2345
กรุงเทพมหานคร19

299,000

1ขฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

195,000

ขพ 5678
กรุงเทพมหานคร36

199,000

วฐ 5678
กรุงเทพมหานคร41

199,000

9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กฮ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กช 6789
กรุงเทพมหานคร42

550,000

9กฌ 6789
กรุงเทพมหานคร45

650,000

9กม 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000

9กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000
ทะเบียนเลขคู่

1กบ 1122
กรุงเทพมหานคร10

159,000

1ขค 1122
กรุงเทพมหานคร13

99,000

ศน 1133
กรุงเทพมหานคร20

115,000

7กร 1133
กรุงเทพมหานคร20

59,000

8กศ 1133
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กส 1133
กรุงเทพมหานคร24

139,000

9กอ 1133
กรุงเทพมหานคร24

115,000

1ขค 1133
กรุงเทพมหานคร15

99,000

8กฬ 1144
กรุงเทพมหานคร24

145,000

9กษ 1144
กรุงเทพมหานคร24

155,000

1ขก 1144
กรุงเทพมหานคร14

89,000

1ขช 1144
กรุงเทพมหานคร15

99,000

9กบ 1155
กรุงเทพมหานคร24

219,000

1ขก 1155
กรุงเทพมหานคร16

85,000

1ขช 1155
กรุงเทพมหานคร17

89,000

2กถ 1166
กรุงเทพมหานคร18

65,000

9กช 1166
กรุงเทพมหานคร26

65,000

1กผ 1177
กรุงเทพมหานคร26

115,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

1ขฆ 1188
กรุงเทพมหานคร24

265,000

1ขช 1188
กรุงเทพมหานคร23

195,000

9กฐ 1199
กรุงเทพมหานคร39

195,000

9กถ 1199
กรุงเทพมหานคร31

175,000

9กบ 1199
กรุงเทพมหานคร32

255,000

9กร 1199
กรุงเทพมหานคร34

195,000

9กล 1199
กรุงเทพมหานคร36

265,000

9กว 1199
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กอ 1199
กรุงเทพมหานคร36

265,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร19

199,000

ฎศ 2233
กรุงเทพมหานคร22

155,000

3กส 2233
กรุงเทพมหานคร21

125,000

9กธ 2233
กรุงเทพมหานคร24

175,000

9กร 2233
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1ขก 2233
กรุงเทพมหานคร14

115,000

ษง 2244
กรุงเทพมหานคร18

155,000

9กฌ 2255
กรุงเทพมหานคร29

99,000

9กร 2255
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

54,000

3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร23

99,000

9กค 2277
กรุงเทพมหานคร32

99,000

1ขฆ 2277
กรุงเทพมหานคร24

135,000

9กฆ 2288
กรุงเทพมหานคร33

99,000

9กช 2288
กรุงเทพมหานคร32

135,000

9กล 2288
กรุงเทพมหานคร36

165,000

1ขค 3300
กรุงเทพมหานคร13

36,000

3กส 3344
กรุงเทพมหานคร25

115,000

9กษ 3344
กรุงเทพมหานคร28

55,000

ชร 3355
กรุงเทพมหานคร22

155,000

สห 3355
กรุงเทพมหานคร28

175,000

8กส 3355
กรุงเทพมหานคร32

115,000

ฌล 3366
กรุงเทพมหานคร29

145,000

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

99,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กบ 3366
กรุงเทพมหานคร27

115,000

8กน 3388
กรุงเทพมหานคร36

195,000

8กม 3388
กรุงเทพมหานคร36

165,000

8กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กฆ 3399
กรุงเทพมหานคร37

119,000

9กง 3399
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กฐ 3399
กรุงเทพมหานคร43

135,000

9กถ 3399
กรุงเทพมหานคร35

125,000

สห 4433
กรุงเทพมหานคร26

140,000

8กศ 4455
กรุงเทพมหานคร34

155,000

1ขก 4455
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ษฉ 4466
กรุงเทพมหานคร29

99,000

9กฒ 4466
กรุงเทพมหานคร33

69,000

8กค 4488
กรุงเทพมหานคร37

155,000

8กษ 4488
กรุงเทพมหานคร37

155,000

สช 4499
กรุงเทพมหานคร35

225,000

9กฌ 4499
กรุงเทพมหานคร41

199,000

9กฐ 4499
กรุงเทพมหานคร45

265,000

9กณ 4499
กรุงเทพมหานคร41

245,000

ฎพ 5511
กรุงเทพมหานคร25

139,000

1กค 5511
กรุงเทพมหานคร18

99,000

ญอ 5544
กรุงเทพมหานคร28

195,000

ษฬ 5544
กรุงเทพมหานคร27

169,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

5กฮ 5544
กรุงเทพมหานคร29

145,000

6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร34

155,000

8กส 5566
กรุงเทพมหานคร38

165,000

9กค 5566
กรุงเทพมหานคร36

275,000

9กญ 5566
กรุงเทพมหานคร36

275,000

7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร37

99,000

9กฒ 5577
กรุงเทพมหานคร37

59,000

1ขค 5577
กรุงเทพมหานคร31

39,000

9กฎ 5588
กรุงเทพมหานคร41

195,000

9กฐ 5588
กรุงเทพมหานคร45

235,000

9กว 5588
กรุงเทพมหานคร42

225,000

9กฮ 5588
กรุงเทพมหานคร41

199,000

9กช 5599
กรุงเทพมหานคร40

325,000

9กฒ 5599
กรุงเทพมหานคร41

375,000

9กส 5599
กรุงเทพมหานคร45

535,000

ษศ 6633
กรุงเทพมหานคร29

115,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

79,000

5กค 6655
กรุงเทพมหานคร32

195,000

9กค 6655
กรุงเทพมหานคร36

235,000

9กญ 6655
กรุงเทพมหานคร36

235,000

9กธ 6655
กรุงเทพมหานคร36

245,000

ฌล 6677
กรุงเทพมหานคร37

99,000

6กษ 6688
กรุงเทพมหานคร39

195,000

9กศ 6688
กรุงเทพมหานคร45

275,000

ชส 6699
กรุงเทพมหานคร39

295,000

1กส 6699
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

235,000

9กข 6699
กรุงเทพมหานคร42

369,000

9กฆ 6699
กรุงเทพมหานคร43

199,000

9กจ 6699
กรุงเทพมหานคร46

265,000

9กฐ 6699
กรุงเทพมหานคร49

235,000

9กถ 6699
กรุงเทพมหานคร41

299,000

9กณ 6699
กรุงเทพมหานคร45

355,000

9กท 6699
กรุงเทพมหานคร41

365,000

9กน 6699
กรุงเทพมหานคร45

375,000

9กพ 6699
กรุงเทพมหานคร48

275,000

9กฬ 6699
กรุงเทพมหานคร45

345,000

9กอ 6699
กรุงเทพมหานคร46

325,000

9กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร45

395,000

สย 7788
กรุงเทพมหานคร45

295,000

8กศ 7788
กรุงเทพมหานคร46

235,000

8กษ 7788
กรุงเทพมหานคร43

169,000

8กส 7788
กรุงเทพมหานคร46

245,000

8กอ 7788
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร45

199,000

9กฬ 7788
กรุงเทพมหานคร45

199,000

9กต 7799
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กม 7799
กรุงเทพมหานคร47

185,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ฆฮ 8822
กรุงเทพมหานคร28

335,000

พร 8844
กรุงเทพมหานคร36

199,000

9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร47

465,000

9กน 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กภ 8899
กรุงเทพมหานคร45

595,000

9กร 8899
กรุงเทพมหานคร48

525,000

9กว 8899
กรุงเทพมหานคร50

565,000

9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร51

495,000

9กท 9955
กรุงเทพมหานคร39

295,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

9กฌ 9966
กรุงเทพมหานคร45

245,000

9กพ 9966
กรุงเทพมหานคร48

195,000

9กภ 9977
กรุงเทพมหานคร43

155,000
ทะเบียนเลขสลับ

ฎจ 1010
กรุงเทพมหานคร13

145,000

5กย 1010
กรุงเทพมหานคร16

99,000

8กฬ 1010
กรุงเทพมหานคร16

89,000

9กค 1010
กรุงเทพมหานคร16

89,000

1ขก 1010
กรุงเทพมหานคร6

99,000

1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร10

79,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ศม 1212
กรุงเทพมหานคร18

189,000

สช 1212
กรุงเทพมหานคร15

245,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

4กน 1212
กรุงเทพมหานคร16

99,000

5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร13

99,000

9กย 1212
กรุงเทพมหานคร24

155,000

1ขค 1212
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร14

129,000

1กอ 1313
กรุงเทพมหานคร16

99,000

ษศ 1414
กรุงเทพมหานคร21

165,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

1กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร17

115,000

8กภ 1414
กรุงเทพมหานคร20

99,000

8กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร24

185,000

5กบ 1515
กรุงเทพมหานคร20

195,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

99,000

9กฮ 1515
กรุงเทพมหานคร27

115,000

1ขค 1515
กรุงเทพมหานคร19

195,000

1ขช 1515
กรุงเทพมหานคร17

135,000

8กส 1616
กรุงเทพมหานคร30

99,000

8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร28

99,000

จค 1818
กรุงเทพมหานคร28

199,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ศฮ 1818
กรุงเทพมหานคร30

365,000

ษร 1818
กรุงเทพมหานคร26

395,000

8กส 1818
กรุงเทพมหานคร34

295,000

8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร33

295,000

8กฮ 1818
กรุงเทพมหานคร32

295,000

1ขฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

355,000

1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร23

255,000

ษว 1919
กรุงเทพมหานคร30

265,000

1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร27

159,000

8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร31

195,000

9กจ 1919
กรุงเทพมหานคร36

395,000

9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร35

235,000

9กช 1919
กรุงเทพมหานคร32

255,000

9กท 1919
กรุงเทพมหานคร31

245,000

ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร13

299,000

8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร18

89,000

9กบ 2020
กรุงเทพมหานคร16

99,000

9กน 2020
กรุงเทพมหานคร19

115,000

1กร 2323
กรุงเทพมหานคร16

149,000

8กบ 2323
กรุงเทพมหานคร21

135,000

9กร 2323
กรุงเทพมหานคร24

195,000

8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร28

169,000

8กษ 2424
กรุงเทพมหานคร25

179,000

9กล 2424
กรุงเทพมหานคร28

155,000

1ขฆ 2424
กรุงเทพมหานคร18

99,000

8กภ 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร27

119,000

9กช 2525
กรุงเทพมหานคร26

125,000

9กญ 2525
กรุงเทพมหานคร28

135,000

9กพ 2525
กรุงเทพมหานคร32

295,000

1ขช 2525
กรุงเทพมหานคร19

125,000

ชฉ 2727
กรุงเทพมหานคร25

165,000

4กก 2727
กรุงเทพมหานคร24

155,000

1ขฆ 2727
กรุงเทพมหานคร24

165,000

8กษ 2828
กรุงเทพมหานคร33

165,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

115,000

9กข 2929
กรุงเทพมหานคร34

185,000

9กช 2929
กรุงเทพมหานคร34

155,000

9กธ 2929
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1ขช 2929
กรุงเทพมหานคร27

99,000

สร 3030
กรุงเทพมหานคร17

145,000

9กฒ 3131
กรุงเทพมหานคร21

65,000

6กฒ 3434
กรุงเทพมหานคร24

95,000

8กส 3535
กรุงเทพมหานคร32

129,000

6กฬ 3636
กรุงเทพมหานคร30

129,000

6กษ 3636
กรุงเทพมหานคร29

149,000

1ขฆ 3636
กรุงเทพมหานคร24

185,000

ษฐ 3737
กรุงเทพมหานคร33

125,000

7กฬ 3737
กรุงเทพมหานคร33

69,000

8กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร36

255,000

9กง 3939
กรุงเทพมหานคร36

245,000

9กช 3939
กรุงเทพมหานคร36

225,000

ฌฌ 4040
กรุงเทพมหานคร18

290,000

9กษ 4040
กรุงเทพมหานคร22

48,000

9กษ 4343
กรุงเทพมหานคร28

49,000

งข 4545
กรุงเทพมหานคร22

199,000

5กร 4545
กรุงเทพมหานคร28

225,000

1ขช 4545
กรุงเทพมหานคร23

195,000

ฌป 4646
กรุงเทพมหานคร27

119,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

99,000

9กถ 4747
กรุงเทพมหานคร33

49,000

ชฐ 4848
กรุงเทพมหานคร35

149,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

145,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

165,000

9กฐ 4848
กรุงเทพมหานคร43

79,000

ฎช 4949
กรุงเทพมหานคร33

129,000

2กช 4949
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร39

99,000

9กข 4949
กรุงเทพมหานคร38

139,000

9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร41

255,000

9กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร45

275,000

9กณ 4949
กรุงเทพมหานคร41

245,000

9กญ 5050
กรุงเทพมหานคร24

155,000

9กธ 5050
กรุงเทพมหานคร24

155,000

1ขก 5050
กรุงเทพมหานคร14

89,000

1ขจ 5050
กรุงเทพมหานคร19

69,000

1ขช 5050
กรุงเทพมหานคร15

89,000

ศน 5252
กรุงเทพมหานคร26

139,000

9กจ 5252
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1ขฆ 5454
กรุงเทพมหานคร24

245,000

สม 5656
กรุงเทพมหานคร34

295,000

1ขก 5656
กรุงเทพมหานคร26

155,000

9กฮ 5858
กรุงเทพมหานคร41

199,000

ญศ 5959
กรุงเทพมหานคร39

399,000

1ขฉ 5959
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กช 6060
กรุงเทพมหานคร24

129,000

9กฮ 6060
กรุงเทพมหานคร27

43,000

1ขค 6060
กรุงเทพมหานคร19

59,000

9กช 6161
กรุงเทพมหานคร26

65,000

ฆผ 6363
กรุงเทพมหานคร29

289,000

9กว 6565
กรุงเทพมหานคร38

145,000

1ขค 6767
กรุงเทพมหานคร33

37,000

9กญ 6868
กรุงเทพมหานคร42

255,000

9กธ 6868
กรุงเทพมหานคร42

265,000

9กฐ 6868
กรุงเทพมหานคร47

165,000

1ขก 6868
กรุงเทพมหานคร32

195,000

1ขฉ 6868
กรุงเทพมหานคร36

199,000

9กฐ 6969
กรุงเทพมหานคร49

285,000

9กฒ 6969
กรุงเทพมหานคร43

275,000

9กณ 6969
กรุงเทพมหานคร45

455,000

9กด 6969
กรุงเทพมหานคร41

399,000

9กธ 6969
กรุงเทพมหานคร44

355,000

9กบ 6969
กรุงเทพมหานคร42

495,000

9กน 6969
กรุงเทพมหานคร45

475,000

9กพ 6969
กรุงเทพมหานคร48

365,000

9กย 6969
กรุงเทพมหานคร48

365,000

9กส 6969
กรุงเทพมหานคร47

335,000

9กฬ 6969
กรุงเทพมหานคร45

465,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

9กฎ 7878
กรุงเทพมหานคร45

225,000

9กฐ 7878
กรุงเทพมหานคร49

135,000

9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร47

185,000

9กฐ 7979
กรุงเทพมหานคร51

295,000

9กฒ 7979
กรุงเทพมหานคร45

335,000

1ขก 7979
กรุงเทพมหานคร36

155,000

9กฐ 8080
กรุงเทพมหานคร35

79,000

1ขค 8080
กรุงเทพมหานคร23

89,000

1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร24

119,000

6กฆ 8686
กรุงเทพมหานคร38

119,000

1ขก 8686
กรุงเทพมหานคร32

145,000

3กร 8787
กรุงเทพมหานคร38

85,000

9กญ 8989
กรุงเทพมหานคร48

495,000

9กธ 8989
กรุงเทพมหานคร48

435,000

9กค 9090
กรุงเทพมหานคร32

199,000

9กฮ 9090
กรุงเทพมหานคร33

155,000

1ขก 9090
กรุงเทพมหานคร22

89,000

1ขค 9090
กรุงเทพมหานคร25

79,000

9กช 9191
กรุงเทพมหานคร32

199,000

5กร 9595
กรุงเทพมหานคร38

295,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

275,000

1กอ 9898
กรุงเทพมหานคร42

395,000

9กส 9898
กรุงเทพมหานคร51

495,000
ทะเบียนเลขหาบ

1ขก 1001
กรุงเทพมหานคร6

89,000

1ขช 1001
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ฆส 1221
กรุงเทพมหานคร16

295,000

1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร11

125,000

9กพ 1221
กรุงเทพมหานคร24

145,000

ษล 1331
กรุงเทพมหานคร18

99,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1ขก 1441
กรุงเทพมหานคร14

89,000

1กส 1551
กรุงเทพมหานคร21

125,000

9กบ 1551
กรุงเทพมหานคร24

199,000

9กร 1551
กรุงเทพมหานคร26

89,000

1ขช 1551
กรุงเทพมหานคร17

79,000

8กล 1881
กรุงเทพมหานคร33

185,000

8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร32

225,000

1ขช 1881
กรุงเทพมหานคร23

175,000

7กก 1991
กรุงเทพมหานคร29

99,000

8กก 1991
กรุงเทพมหานคร30

139,000

9กช 1991
กรุงเทพมหานคร32

225,000

9กท 1991
กรุงเทพมหานคร31

195,000

9กภ 1991
กรุงเทพมหานคร31

165,000

9กร 1991
กรุงเทพมหานคร34

195,000

9กล 1991
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กอ 1991
กรุงเทพมหานคร36

255,000

ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร16

125,000

9กท 2112
กรุงเทพมหานคร17

59,000

1ขก 2332
กรุงเทพมหานคร14

99,000

ษง 2442
กรุงเทพมหานคร18

175,000

7กพ 2552
กรุงเทพมหานคร30

99,000

9กร 2552
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

115,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

115,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

135,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

115,000

6กศ 2882
กรุงเทพมหานคร34

79,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

145,000

9กญ 2992
กรุงเทพมหานคร36

265,000

9กธ 2992
กรุงเทพมหานคร36

285,000

9กม 2992
กรุงเทพมหานคร37

115,000

2กค 3003
กรุงเทพมหานคร13

49,000

3กจ 3443
กรุงเทพมหานคร24

149,000

9กษ 3443
กรุงเทพมหานคร28

49,000

8กส 3553
กรุงเทพมหานคร32

99,000

ชข 3663
กรุงเทพมหานคร22

149,000

8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร36

185,000

ญอ 3993
กรุงเทพมหานคร34

139,000

ฌส 4664
กรุงเทพมหานคร32

129,000

สล 4884
กรุงเทพมหานคร37

165,000

1ขก 4884
กรุงเทพมหานคร28

55,000

9กฐ 4994
กรุงเทพมหานคร45

235,000

ฎก 5005
กรุงเทพมหานคร16

129,000

สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร22

115,000

ษค 5005
กรุงเทพมหานคร18

79,000

9กศ 5005
กรุงเทพมหานคร27

55,000

1ขก 5005
กรุงเทพมหานคร14

79,000

5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร21

119,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

129,000

2กย 5445
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กย 5665
กรุงเทพมหานคร37

175,000

ฆฎ 5885
กรุงเทพมหานคร34

345,000

5กฮ 5885
กรุงเทพมหานคร37

125,000

8กภ 5885
กรุงเทพมหานคร36

165,000

9กฐ 5885
กรุงเทพมหานคร45

199,000

ศค 5995
กรุงเทพมหานคร39

355,000

8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร39

195,000

9กศ 5995
กรุงเทพมหานคร45

490,000

9กส 5995
กรุงเทพมหานคร45

525,000

8กส 6556
กรุงเทพมหานคร38

155,000

6กต 6886
กรุงเทพมหานคร38

119,000

8กส 6886
กรุงเทพมหานคร44

179,000

8กอ 6886
กรุงเทพมหานคร43

155,000

8กฮ 6886
กรุงเทพมหานคร42

235,000

9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร45

285,000

9กพ 6996
กรุงเทพมหานคร48

175,000

9กฬ 6996
กรุงเทพมหานคร45

275,000

9กธ 7007
กรุงเทพมหานคร28

59,000

9กบ 7007
กรุงเทพมหานคร26

99,000

1ขก 7007
กรุงเทพมหานคร18

45,000

1ขค 7007
กรุงเทพมหานคร21

42,000

9กฎ 7887
กรุงเทพมหานคร45

175,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

590,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

8กษ 7997
กรุงเทพมหานคร45

215,000

9กฐ 7997
กรุงเทพมหานคร51

265,000

9กธ 7997
กรุงเทพมหานคร46

199,000

3กญ 8008
กรุงเทพมหานคร24

125,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กญ 8008
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กท 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

9กง 8008
กรุงเทพมหานคร28

99,000

1ขฌ 8008
กรุงเทพมหานคร24

119,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

275,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

139,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

215,000

8กร 8118
กรุงเทพมหานคร31

235,000

8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร28

215,000

8กส 8118
กรุงเทพมหานคร34

195,000

8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร32

229,000

8กฮ 8118
กรุงเทพมหานคร32

235,000

1ขฆ 8118
กรุงเทพมหานคร24

275,000

1ขช 8118
กรุงเทพมหานคร23

199,000

ฎม 8338
กรุงเทพมหานคร32

165,000

8กง 8338
กรุงเทพมหานคร33

125,000

8กฮ 8338
กรุงเทพมหานคร36

295,000

วว 8448
กรุงเทพมหานคร36

255,000

ฆฬ 8448
กรุงเทพมหานคร32

349,000

8กฮ 8448
กรุงเทพมหานคร38

135,000

8กฮ 8558
กรุงเทพมหานคร40

235,000

9กฐ 8558
กรุงเทพมหานคร45

235,000

ชถ 8668
กรุงเทพมหานคร31

175,000

1กต 8668
กรุงเทพมหานคร33

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

8กษ 8778
กรุงเทพมหานคร43

169,000

9กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร45

195,000

3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร40

299,000

9กจ 8998
กรุงเทพมหานคร50

425,000

9กท 8998
กรุงเทพมหานคร45

495,000

ฆฮ 9009
กรุงเทพมหานคร26

395,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กบ 9009
กรุงเทพมหานคร27

95,000

9กช 9009
กรุงเทพมหานคร30

155,000

9กท 9009
กรุงเทพมหานคร29

195,000

9กภ 9009
กรุงเทพมหานคร29

195,000

9กม 9009
กรุงเทพมหานคร33

185,000

9กว 9009
กรุงเทพมหานคร34

165,000

9กท 9119
กรุงเทพมหานคร31

245,000

9กล 9119
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กว 9119
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กอ 9119
กรุงเทพมหานคร36

285,000

ชฎ 9229
กรุงเทพมหานคร29

175,000

9กข 9229
กรุงเทพมหานคร34

169,000

9กญ 9229
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กข 9339
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กฆ 9339
กรุงเทพมหานคร37

135,000

9กง 9339
กรุงเทพมหานคร36

275,000

9กช 9339
กรุงเทพมหานคร36

295,000

ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร33

165,000

9กค 9449
กรุงเทพมหานคร40

175,000

9กว 9449
กรุงเทพมหานคร42

235,000

9กฎ 9559
กรุงเทพมหานคร43

275,000

9กศ 9559
กรุงเทพมหานคร45

590,000

9กฎ 9669
กรุงเทพมหานคร45

375,000

ฌบ 9779
กรุงเทพมหานคร39

159,000

7กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร45

295,000

8กษ 9779
กรุงเทพมหานคร45

235,000

9กบ 9779
กรุงเทพมหานคร44

255,000

9กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร47

195,000

1ขก 9779
กรุงเทพมหานคร36

155,000

8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร48

495,000

8กฮ 9889
กรุงเทพมหานคร48

495,000
ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

1ขช 10
กรุงเทพมหานคร6

199,000

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กพ 12
กรุงเทพมหานคร12

399,000

ศข 12
กรุงเทพมหานคร12

225,000

ษก 12
กรุงเทพมหานคร8

245,000

สห 12
กรุงเทพมหานคร15

295,000

ญฐ 13
กรุงเทพมหานคร17

115,000

6กญ 13
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ศน 14
กรุงเทพมหานคร17

295,000

2กษ 14
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

ฐท 18
กรุงเทพมหานคร19

495,000

1กท 18
กรุงเทพมหานคร12

255,000

ฐจ 21
กรุงเทพมหานคร18

145,000

1กม 25
กรุงเทพมหานคร14

79,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กท 34
กรุงเทพมหานคร12

99,000

กข 47
กรุงเทพมหานคร14

189,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

กพ 69
กรุงเทพมหานคร24

1,350,000

กย 69
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

สฐ 69
กรุงเทพมหานคร31

850,000

ธบ 69
กรุงเทพมหานคร20

790,000

2กฒ 69
กรุงเทพมหานคร21

135,000

ฐน 79
กรุงเทพมหานคร30

155,000

ฐจ 89
กรุงเทพมหานคร32

695,000

7กจ 89
กรุงเทพมหานคร31

259,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ศส 168
กรุงเทพมหานคร29

1,490,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

กท 899
กรุงเทพมหานคร28

225,000

5กข 900
กรุงเทพมหานคร17

49,000

2ขฎ 9992
กรุงเทพมหานคร38

49,000
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)

ฮร 1111
กรุงเทพมหานคร13

995,000

ฮษ 1111
กรุงเทพมหานคร13

890,000

ฮอ 1111
กรุงเทพมหานคร15

1,550,000

นง 2222
กรุงเทพมหานคร15

850,000

นว 4444
กรุงเทพมหานคร27

590,000

ฮภ 4444
กรุงเทพมหานคร22

590,000

ฮว 5555
กรุงเทพมหานคร29

995,000

ฮษ 5555
กรุงเทพมหานคร29

955,000

ฮษ 6666
กรุงเทพมหานคร33

795,000

ฮฐ 6666
กรุงเทพมหานคร38

795,000

นฉ 7777
กรุงเทพมหานคร38

880,000

ฬษ 7777
กรุงเทพมหานคร37

870,000

ฮล 7777
กรุงเทพมหานคร39

890,000

ฮว 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,690,000

ฮล 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,590,000

ฮว 9999
กรุงเทพมหานคร47

2,350,000

1นก 9999
กรุงเทพมหานคร43

990,000

นร 168
กรุงเทพมหานคร24

695,000

ออ 3
กรุงเทพมหานคร15

595,000

อง 3
กรุงเทพมหานคร11

430,000

ฮว 3
กรุงเทพมหานคร14

390,000

ฮอ 5
กรุงเทพมหานคร16

595,000

ฮฐ 6
กรุงเทพมหานคร20

495,000

ฮอ 6
กรุงเทพมหานคร17

495,000

ฮล 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮว 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮฮ 11
กรุงเทพมหานคร12

690,000

1นก 11
กรุงเทพมหานคร9

495,000

ฮอ 22
กรุงเทพมหานคร15

355,000

อน 33
กรุงเทพมหานคร17

235,000

1นก 66
กรุงเทพมหานคร19

199,000

ฮอ 111
กรุงเทพมหานคร14

790,000

ฮล 333
กรุงเทพมหานคร20

490,000

ฬบ 333
กรุงเทพมหานคร16

325,000

ฮว 999
กรุงเทพมหานคร38

1,250,000

ฮอ 999
กรุงเทพมหานคร38

990,000

ฮล 1000
กรุงเทพมหานคร12

185,000

1นก 123
กรุงเทพมหานคร13

135,000

1นก 234
กรุงเทพมหานคร16

155,000

ฮษ 345
กรุงเทพมหานคร21

99,000

1นก 345
กรุงเทพมหานคร19

155,000

ฮฮ 1234
กรุงเทพมหานคร20

455,000

ฮอ 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000

1นก 1133
กรุงเทพมหานคร15

65,000

ฮอ 2211
กรุงเทพมหานคร17

59,000

1นก 2233
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฮฐ 2244
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฮษ 2266
กรุงเทพมหานคร25

64,000

ฮอ 2266
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

79,000

1นก 3311
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ฮอ 4477
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮอ 4488
กรุงเทพมหานคร35

79,000

ฮอ 5577
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฮฮ 5588
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1นก 7711
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮษ 8899
กรุงเทพมหานคร43

199,000

ฮอ 8899
กรุงเทพมหานคร45

395,000

1นก 1010
กรุงเทพมหานคร9

69,000

ฮฮ 1515
กรุงเทพมหานคร22

155,000

1นก 1515
กรุงเทพมหานคร19

125,000

ฮฐ 1818
กรุงเทพมหานคร32

199,000

ฮษ 1818
กรุงเทพมหานคร27

185,000

ฮฮ 1818
กรุงเทพมหานคร28

295,000

ฮอ 2020
กรุงเทพมหานคร15

79,000

ฮอ 2121
กรุงเทพมหานคร17

59,000

1นก 2424
กรุงเทพมหานคร19

135,000

1นก 2626
กรุงเทพมหานคร23

59,000

1นก 3131
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ฮว 3232
กรุงเทพมหานคร21

55,000

ฮฐ 3434
กรุงเทพมหานคร28

55,000

1นก 3535
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮอ 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

1นก 5656
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฮอ 6060
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮษ 6767
กรุงเทพมหานคร35

49,000

ฮฮ 6868
กรุงเทพมหานคร38

295,000

1นก 6868
กรุงเทพมหานคร35

135,000

ฮอ 6969
กรุงเทพมหานคร41

195,000

ฮฐ 8989
กรุงเทพมหานคร48

199,000

1นก 9898
กรุงเทพมหานคร41

255,000

1นก 1331
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ฮษ 2002
กรุงเทพมหานคร13

59,000

ฮฮ 2552
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1นก 2552
กรุงเทพมหานคร21

59,000

ฮอ 3553
กรุงเทพมหานคร27

69,000

1นก 4004
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ฮฮ 5225
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฮอ 5775
กรุงเทพมหานคร35

69,000

1นก 6006
กรุงเทพมหานคร19

59,000

ฮฮ 6996
กรุงเทพมหานคร40

199,000

ฮฮ 9559
กรุงเทพมหานคร38

395,000

ฮอ 9669
กรุงเทพมหานคร41

199,000

1นก 9889
กรุงเทพมหานคร41

290,000
ทะเบียนสวยรถกระบะ (ป้ายเขียว)

1ฒฐ 1
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ฒฒ 111
กรุงเทพมหานคร10

250,000

1ฒฐ 1111
กรุงเทพมหานคร17

175,000

1ฒฒ 88
กรุงเทพมหานคร23

115,000

1ฒฒ 456
กรุงเทพมหานคร22

69,000

1ฒฐ 4567
กรุงเทพมหานคร35

10,500

2ฒจ 6789
กรุงเทพมหานคร41

37,000

1ฒฒ 1212
กรุงเทพมหานคร13

39,000

1ฒฒ 8008
กรุงเทพมหานคร23

39,000