ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

8กช 6666
กรุงเทพมหานคร35

450,000

8กฌ 999
กรุงเทพมหานคร41

799,000

8กช 8998
กรุงเทพมหานคร45

395,000

8กช 9889
กรุงเทพมหานคร45

495,000

8กช 1818
กรุงเทพมหานคร29

165,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

155,000

8กช 2244
กรุงเทพมหานคร23

89,000

8กช 2442
กรุงเทพมหานคร23

99,000

8กฌ 3388
กรุงเทพมหานคร36

135,000

8กฌ 8338
กรุงเทพมหานคร36

135,000

8กฌ 1414
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กช 8787
กรุงเทพมหานคร41

139,000

ฌฮ 1111
กรุงเทพมหานคร14

3,350,000

สน 2222
กรุงเทพมหานคร20

2,450,000

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

9,990,000

ษว 9999
กรุงเทพมหานคร46

9,990,000

งว 9999
กรุงเทพมหานคร44

6,990,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,950,000

กข 7777
กรุงเทพมหานคร31

3,450,000

ภท 777
กรุงเทพมหานคร30

1,850,000

ฎศ 77
กรุงเทพมหานคร26

890,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

990,000

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฆถ 7722
กรุงเทพมหานคร22

175,000

ฆท 8811
กรุงเทพมหานคร22

235,000

ฆว 8811
กรุงเทพมหานคร27

225,000

ฆฆ 2020
กรุงเทพมหานคร10

390,000

ฆช 9393
กรุงเทพมหานคร29

165,000

ฆผ 3663
กรุงเทพมหานคร29

165,000

ฆท 4224
กรุงเทพมหานคร16

199,000

ฆย 6886
กรุงเทพมหานคร39

225,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

495,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

225,000

ฆย 8228
กรุงเทพมหานคร31

199,000

ฆณ 8778
กรุงเทพมหานคร38

245,000

ฆท 9559
กรุงเทพมหานคร32

395,000

6กฮ 7744
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กฬ 3131
กรุงเทพมหานคร20

29,000

6กฬ 7070
กรุงเทพมหานคร26

29,000

6กษ 7474
กรุงเทพมหานคร33

29,000

6กอ 7474
กรุงเทพมหานคร35

29,000

7กณ 2002
กรุงเทพมหานคร17

29,000

6กอ 4004
กรุงเทพมหานคร21

29,000

6กษ 4774
กรุงเทพมหานคร33

29,000

6กฬ 4774
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กอ 4004
กรุงเทพมหานคร21

29,000

6กอ 4774
กรุงเทพมหานคร35

29,000

6กฮ 4774
กรุงเทพมหานคร34

29,000

7กณ 6006
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กฆ 6116
กรุงเทพมหานคร25

29,000

6กฬ 7007
กรุงเทพมหานคร26

29,000

6กถ 7337
กรุงเทพมหานคร28

29,000
ทะเบียนสวย VIP

ฌฮ 1111
กรุงเทพมหานคร14

3,350,000

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

1กค 1111
กรุงเทพมหานคร10

1,990,000

1กฌ 1111
กรุงเทพมหานคร11

1,990,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

1,990,000

1กว 1111
กรุงเทพมหานคร12

2,150,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

2,950,000

2กบ 1111
กรุงเทพมหานคร9

455,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร12

2,550,000

ฆษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

2,550,000

สน 2222
กรุงเทพมหานคร20

2,450,000

ญข 2222
กรุงเทพมหานคร14

2,750,000

2กก 2222
กรุงเทพมหานคร12

13,900,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2กธ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,350,000

2กษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2กถ 2222
กรุงเทพมหานคร12

1,250,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

ญณ 3333
กรุงเทพมหานคร21

2,350,000

ฆบ 3333
กรุงเทพมหานคร17

2,450,000

2กร 3333
กรุงเทพมหานคร19

355,000

3กก 3333
กรุงเทพมหานคร17

5,900,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,750,000

3กพ 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

3กย 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

3กน 3333
กรุงเทพมหานคร21

1,450,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,950,000

ชร 4444
กรุงเทพมหานคร22

4,550,000

ธง 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,450,000

วอ 4444
กรุงเทพมหานคร28

2,444,444

4กง 4444
กรุงเทพมหานคร23

1,950,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,650,000

4กธ 4444
กรุงเทพมหานคร25

2,290,000

6กก 4444
กรุงเทพมหานคร24

595,000

ศร 5555
กรุงเทพมหานคร31

5,560,000

2กภ 5555
กรุงเทพมหานคร24

2,550,000

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

1,955,555

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

5กม 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,450,000

5กภ 5555
กรุงเทพมหานคร27

2,555,555

5กอ 5555
กรุงเทพมหานคร32

2,555,000

5กฮ 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,350,000

ญญ 6666
กรุงเทพมหานคร32

4,900,000

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

3,950,000

1กข 6666
กรุงเทพมหานคร28

520,000

1กท 6666
กรุงเทพมหานคร27

750,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

890,000

5กข 6666
กรุงเทพมหานคร32

490,000

5กอ 6666
กรุงเทพมหานคร36

550,000

6กฉ 6666
กรุงเทพมหานคร36

2,550,000

6กร 6666
กรุงเทพมหานคร35

2,550,000

8กช 6666
กรุงเทพมหานคร35

450,000

ฆธ 7777
กรุงเทพมหานคร35

2,990,000

กข 7777
กรุงเทพมหานคร31

3,450,000

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

3,450,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,950,000

4กต 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

6กภ 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

7กจ 7777
กรุงเทพมหานคร42

2,350,000

7กภ 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,150,000

7กษ 7777
กรุงเทพมหานคร40

1,999,999

ชย 8888
กรุงเทพมหานคร42

8,500,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

6กข 8888
กรุงเทพมหานคร41

690,000

7กฮ 8888
กรุงเทพมหานคร45

688,888

ฌฮ 9999
กรุงเทพมหานคร45

7,990,000

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

9,990,000

ษว 9999
กรุงเทพมหานคร46

9,990,000

งว 9999
กรุงเทพมหานคร44

6,990,000

1กง 9999
กรุงเทพมหานคร40

1,890,000

7กก 9999
กรุงเทพมหานคร45

2,990,000

ญบ 1
กรุงเทพมหานคร7

4,990,000

1กษ 1
กรุงเทพมหานคร7

950,000

1กภ 1
กรุงเทพมหานคร4

1,590,000

2กข 1
กรุงเทพมหานคร6

620,000

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

5กย 1
กรุงเทพมหานคร15

299,000

5กร 1
กรุงเทพมหานคร11

335,000

7กร 1
กรุงเทพมหานคร13

295,000

ฆถ 2
กรุงเทพมหานคร6

590,000

1กท 2
กรุงเทพมหานคร5

265,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,950,000

2กญ 2
กรุงเทพมหานคร9

690,000

ฆฮ 3
กรุงเทพมหานคร11

695,000

1กษ 3
กรุงเทพมหานคร9

285,000

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

195,000

2กฒ 3
กรุงเทพมหานคร9

199,000

2กพ 3
กรุงเทพมหานคร14

220,000

3กน 3
กรุงเทพมหานคร12

590,000

สฐ 4
กรุงเทพมหานคร20

1,250,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

3กด 4
กรุงเทพมหานคร9

175,000

3กร 4
กรุงเทพมหานคร12

165,000

4กฉ 4
กรุงเทพมหานคร14

595,000

4กม 4
กรุงเทพมหานคร14

590,000

4กฎ 4
กรุงเทพมหานคร14

590,000

7กฒ 4
กรุงเทพมหานคร15

145,000

ฆผ 5
กรุงเทพมหานคร16

950,000

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

2,550,000

1กฬ 5
กรุงเทพมหานคร12

345,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

2กส 5
กรุงเทพมหานคร15

295,000

2กณ 5
กรุงเทพมหานคร13

199,000

3กว 5
กรุงเทพมหานคร15

285,000

5กร 5
กรุงเทพมหานคร15

1,150,000

5กภ 5
กรุงเทพมหานคร12

695,000

ภภ 6
กรุงเทพมหานคร8

2,750,000

สณ 6
กรุงเทพมหานคร18

1,490,000

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

950,000

1กภ 6
กรุงเทพมหานคร9

325,000

1กอ 6
กรุงเทพมหานคร14

295,000

5กท 6
กรุงเทพมหานคร13

255,000

6กช 6
กรุงเทพมหานคร15

590,000

6กฉ 6
กรุงเทพมหานคร18

575,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

595,000

6กภ 6
กรุงเทพมหานคร14

695,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

595,000

6กญ 6
กรุงเทพมหานคร17

595,000

6กอ 6
กรุงเทพมหานคร19

595,000

7กก 6
กรุงเทพมหานคร15

590,000

กอ 7
กรุงเทพมหานคร14

1,950,000

2กน 7
กรุงเทพมหานคร15

285,000

7กญ 7
กรุงเทพมหานคร19

650,000

7กฌ 7
กรุงเทพมหานคร20

475,000

7กฐ 7
กรุงเทพมหานคร24

990,000

7กพ 7
กรุงเทพมหานคร23

750,000

7กม 7
กรุงเทพมหานคร20

890,000

7กร 7
กรุงเทพมหานคร19

995,000

ชภ 8
กรุงเทพมหานคร11

2,150,000

1กส 8
กรุงเทพมหานคร17

395,000

2กก 8
กรุงเทพมหานคร12

795,000

4กง 8
กรุงเทพมหานคร15

335,000

4กอ 8
กรุงเทพมหานคร19

345,000

5กม 8
กรุงเทพมหานคร19

395,000

6กด 8
กรุงเทพมหานคร16

295,000

6กว 8
กรุงเทพมหานคร21

288,888

7กผ 8
กรุงเทพมหานคร24

495,000

7กย 8
กรุงเทพมหานคร24

495,000

1กม 9
กรุงเทพมหานคร16

590,000

1กส 9
กรุงเทพมหานคร18

590,000

1กอ 9
กรุงเทพมหานคร17

650,000

1กบ 9
กรุงเทพมหานคร13

695,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

5กอ 9
กรุงเทพมหานคร21

435,000

6กฆ 9
กรุงเทพมหานคร19

375,000

6กด 9
กรุงเทพมหานคร17

395,000

6กถ 9
กรุงเทพมหานคร17

395,000

7กส 9
กรุงเทพมหานคร24

495,000

8กจ 9
กรุงเทพมหานคร24

795,000

1กก 11
กรุงเทพมหานคร5

2,990,000

2กญ 11
กรุงเทพมหานคร9

255,000

2กษ 11
กรุงเทพมหานคร9

255,000

2กก 11
กรุงเทพมหานคร6

455,000

5กภ 11
กรุงเทพมหานคร9

225,000

5กย 11
กรุงเทพมหานคร16

155,000

5กร 11
กรุงเทพมหานคร12

165,000

5กล 11
กรุงเทพมหานคร14

255,000

5กอ 11
กรุงเทพมหานคร14

295,000

7กย 11
กรุงเทพมหานคร18

175,000

7กร 11
กรุงเทพมหานคร14

225,000

8กค 11
กรุงเทพมหานคร15

295,000

1กณ 22
กรุงเทพมหานคร11

145,000

2กช 22
กรุงเทพมหานคร9

395,000

3กด 22
กรุงเทพมหานคร9

165,000

5กฮ 22
กรุงเทพมหานคร15

210,000

ฆถ 33
กรุงเทพมหานคร10

435,000

ฆพ 33
กรุงเทพมหานคร17

380,000

2กด 33
กรุงเทพมหานคร10

99,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

3กฎ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กณ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กน 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กม 33
กรุงเทพมหานคร15

435,000

3กฒ 33
กรุงเทพมหานคร13

335,000

3กว 33
กรุงเทพมหานคร16

365,000

3กฮ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

6กข 33
กรุงเทพมหานคร15

169,000

6กส 33
กรุงเทพมหานคร20

129,000

4กภ 44
กรุงเทพมหานคร14

495,000

6กฐ 44
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กฒ 44
กรุงเทพมหานคร19

125,000

ฆณ 55
กรุงเทพมหานคร18

895,000

ฉร 55
กรุงเทพมหานคร19

695,000

2กฒ 55
กรุงเทพมหานคร16

155,000

5กย 55
กรุงเทพมหานคร24

790,000

7กล 55
กรุงเทพมหานคร24

295,000

7กอ 55
กรุงเทพมหานคร24

295,000

ฆย 66
กรุงเทพมหานคร23

395,000

5กจ 66
กรุงเทพมหานคร24

265,000

6กฎ 66
กรุงเทพมหานคร24

495,000

6กฌ 66
กรุงเทพมหานคร24

495,000

6กฒ 66
กรุงเทพมหานคร22

390,000

7กจ 66
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฎศ 77
กรุงเทพมหานคร26

890,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

990,000

7กน 77
กรุงเทพมหานคร27

495,000

7กม 77
กรุงเทพมหานคร27

595,000

7กว 77
กรุงเทพมหานคร28

495,000

7กฮ 77
กรุงเทพมหานคร27

495,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

3,880,000

ษจ 88
กรุงเทพมหานคร26

795,000

1กก 88
กรุงเทพมหานคร19

1,990,000

3กญ 88
กรุงเทพมหานคร24

495,000

3กษ 88
กรุงเทพมหานคร24

350,000

3กธ 88
กรุงเทพมหานคร24

495,000

4กต 88
กรุงเทพมหานคร24

355,000

6กท 88
กรุงเทพมหานคร24

495,000

7กก 88
กรุงเทพมหานคร29

495,000

ฉว 99
กรุงเทพมหานคร29

1,150,000

ศอ 99
กรุงเทพมหานคร31

1,990,000

1กก 99
กรุงเทพมหานคร21

1,990,000

1กง 99
กรุงเทพมหานคร22

490,000

6กพ 99
กรุงเทพมหานคร33

345,000

6กส 99
กรุงเทพมหานคร32

395,000

ฆด 111
กรุงเทพมหานคร7

1,290,000

ฆผ 111
กรุงเทพมหานคร14

750,000

ฆอ 111
กรุงเทพมหานคร12

795,000

สฐ 111
กรุงเทพมหานคร19

1,350,000

ศน 111
กรุงเทพมหานคร15

990,000

1กง 111
กรุงเทพมหานคร7

690,000

1กฌ 111
กรุงเทพมหานคร10

650,000

1กฆ 111
กรุงเทพมหานคร8

595,000

2กฆ 111
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

5กณ 111
กรุงเทพมหานคร14

295,000

6กญ 111
กรุงเทพมหานคร14

295,000

6กฎ 111
กรุงเทพมหานคร15

295,000

6กฮ 111
กรุงเทพมหานคร15

265,000

7กร 111
กรุงเทพมหานคร15

295,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

3,550,000

ฆร 222
กรุงเทพมหานคร13

595,000

ฆม 222
กรุงเทพมหานคร14

1,590,000

ฆส 222
กรุงเทพมหานคร16

499,000

ฆษ 222
กรุงเทพมหานคร13

575,000

1กฮ 222
กรุงเทพมหานคร13

285,000

2กก 222
กรุงเทพมหานคร10

2,900,000

2กณ 222
กรุงเทพมหานคร14

695,000

2กฐ 222
กรุงเทพมหานคร18

475,000

3กฐ 222
กรุงเทพมหานคร19

199,000

5กบ 222
กรุงเทพมหานคร14

325,000

ฆญ 333
กรุงเทพมหานคร16

1,290,000

ฆฬ 333
กรุงเทพมหานคร17

895,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

1,190,000

ศอ 333
กรุงเทพมหานคร22

990,000

2กถ 333
กรุงเทพมหานคร13

245,000

2กธ 333
กรุงเทพมหานคร16

235,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

3กร 333
กรุงเทพมหานคร17

695,000

พพ 444
กรุงเทพมหานคร28

1,950,000

4กง 444
กรุงเทพมหานคร19

695,000

4กฬ 444
กรุงเทพมหานคร22

565,000

7กธ 444
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กม 444
กรุงเทพมหานคร25

199,000

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

4,950,000

ฆฒ 555
กรุงเทพมหานคร21

690,000

ญษ 555
กรุงเทพมหานคร23

990,000

2กร 555
กรุงเทพมหานคร22

285,000

4กฎ 555
กรุงเทพมหานคร25

295,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

5กช 555
กรุงเทพมหานคร23

1,250,000

5กณ 555
กรุงเทพมหานคร26

1,150,000

5กฌ 555
กรุงเทพมหานคร26

990,000

5กถ 555
กรุงเทพมหานคร22

995,000

5กท 555
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

5กฒ 555
กรุงเทพมหานคร24

1,450,000

5กพ 555
กรุงเทพมหานคร29

1,150,000

5กภ 555
กรุงเทพมหานคร22

999,000

5กร 555
กรุงเทพมหานคร25

1,190,000

5กอ 555
กรุงเทพมหานคร27

995,000

6กง 555
กรุงเทพมหานคร24

455,000

6กช 555
กรุงเทพมหานคร24

435,000

7กภ 555
กรุงเทพมหานคร24

355,000

ฆฆ 666
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

ฆช 666
กรุงเทพมหานคร23

695,000

ฆด 666
กรุงเทพมหานคร22

1,250,000

ฆฐ 666
กรุงเทพมหานคร30

795,000

ญฮ 666
กรุงเทพมหานคร27

1,250,000

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

2,650,000

ธอ 666
กรุงเทพมหานคร28

1,450,000

3กก 666
กรุงเทพมหานคร23

390,000

5กบ 666
กรุงเทพมหานคร26

235,000

6กก 666
กรุงเทพมหานคร26

1,990,000

8กข 666
กรุงเทพมหานคร29

165,000

ฆฌ 777
กรุงเทพมหานคร29

1,550,000

ภท 777
กรุงเทพมหานคร30

1,850,000

2กถ 777
กรุงเทพมหานคร25

235,000

5กก 777
กรุงเทพมหานคร28

395,000

6กม 777
กรุงเทพมหานคร33

255,000

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

895,000

7กน 777
กรุงเทพมหานคร34

895,000

7กม 777
กรุงเทพมหานคร34

950,000

7กศ 777
กรุงเทพมหานคร36

1,150,000

7กส 777
กรุงเทพมหานคร36

1,250,000

7กอ 777
กรุงเทพมหานคร35

990,000

7กฮ 777
กรุงเทพมหานคร34

950,000

ฆฆ 888
กรุงเทพมหานคร30

3,888,888

สจ 888
กรุงเทพมหานคร37

2,750,000

1กก 888
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

6กฎ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

6กณ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

6กท 888
กรุงเทพมหานคร32

495,000

6กถ 888
กรุงเทพมหานคร32

475,000

7กญ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

7กฒ 888
กรุงเทพมหานคร35

320,000

กค 999
กรุงเทพมหานคร32

2,250,000

สอ 999
กรุงเทพมหานคร40

1,990,000

1กง 999
กรุงเทพมหานคร31

690,000

5กพ 999
กรุงเทพมหานคร41

599,000

6กง 999
กรุงเทพมหานคร36

599,000

7กภ 999
กรุงเทพมหานคร36

599,000

7กล 999
กรุงเทพมหานคร41

540,000

7กว 999
กรุงเทพมหานคร41

550,000

8กฌ 999
กรุงเทพมหานคร41

799,000
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

2กก 2222
กรุงเทพมหานคร12

13,900,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

3กก 3333
กรุงเทพมหานคร17

5,900,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,950,000

2กก 4444
กรุงเทพมหานคร20

590,000

5กก 5555
กรุงเทพมหานคร27

15,555,555

ญญ 6666
กรุงเทพมหานคร32

4,900,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

890,000

6กก 6666
กรุงเทพมหานคร32

9,990,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

7กก 9999
กรุงเทพมหานคร45

2,990,000

7กล 999
กรุงเทพมหานคร41

540,000

7กว 999
กรุงเทพมหานคร41

550,000

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,950,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

ภภ 6
กรุงเทพมหานคร8

2,750,000

7กก 6
กรุงเทพมหานคร15

590,000

1กก 7
กรุงเทพมหานคร10

1,550,000

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

950,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

1กก 11
กรุงเทพมหานคร5

2,990,000

2กก 11
กรุงเทพมหานคร6

455,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

3,880,000

1กก 88
กรุงเทพมหานคร19

1,990,000

1กก 99
กรุงเทพมหานคร21

1,990,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

3,550,000

2กก 222
กรุงเทพมหานคร10

2,900,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

4,950,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

ฆฆ 666
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

2,650,000

3กก 666
กรุงเทพมหานคร23

390,000

6กก 666
กรุงเทพมหานคร26

1,990,000

1กก 888
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

วว 1000
กรุงเทพมหานคร13

590,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

3กก 4000
กรุงเทพมหานคร9

199,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

6กก 7000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

290,000

6กก 123
กรุงเทพมหานคร14

199,000

7กก 123
กรุงเทพมหานคร15

290,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฆฆ 678
กรุงเทพมหานคร27

895,000

ญญ 1100
กรุงเทพมหานคร10

230,000

ฆฆ 1122
กรุงเทพมหานคร12

395,000

3กก 1133
กรุงเทพมหานคร13

69,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

165,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

390,000

1กก 2244
กรุงเทพมหานคร15

179,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

89,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

6กก 3355
กรุงเทพมหานคร24

145,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

235,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

ญญ 5566
กรุงเทพมหานคร30

390,000

ฉฉ 5566
กรุงเทพมหานคร32

295,000

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

199,000

ฆฆ 5599
กรุงเทพมหานคร34

495,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฆฆ 6655
กรุงเทพมหานคร28

495,000

6กก 6688
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กก 6699
กรุงเทพมหานคร38

235,000

ฉฉ 7733
กรุงเทพมหานคร30

99,000

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

5กก 8800
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กก 8822
กรุงเทพมหานคร27

75,000

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆฆ 8877
กรุงเทพมหานคร36

275,000

4กก 8877
กรุงเทพมหานคร36

99,000

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

175,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

ญญ 1010
กรุงเทพมหานคร10

195,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

สส 1313
กรุงเทพมหานคร22

355,000

จจ 1414
กรุงเทพมหานคร22

195,000

6กก 1515
กรุงเทพมหานคร20

135,000

2กก 1616
กรุงเทพมหานคร18

75,000

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

275,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

195,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

699,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

2กก 2424
กรุงเทพมหานคร16

135,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

6กก 2626
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1กก 3030
กรุงเทพมหานคร9

129,000

วว 3131
กรุงเทพมหานคร20

125,000

ฆฆ 3434
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

325,000

5กก 4848
กรุงเทพมหานคร31

79,000

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร32

345,000

1กก 5050
กรุงเทพมหานคร13

79,000

5กก 5151
กรุงเทพมหานคร19

255,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

455,000

6กก 5656
กรุงเทพมหานคร30

199,000

5กก 5858
กรุงเทพมหานคร33

199,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

550,000

ฆฆ 6565
กรุงเทพมหานคร28

265,000

2กก 6565
กรุงเทพมหานคร26

89,000

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

ฆฆ 6868
กรุงเทพมหานคร34

455,000

6กก 6868
กรุงเทพมหานคร36

290,000

1กก 6969
กรุงเทพมหานคร33

225,000

ญญ 7272
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฎฎ 8080
กรุงเทพมหานคร26

235,000

5กก 8080
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1กก 8282
กรุงเทพมหานคร23

99,000

1กก 8484
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กก 9090
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆฆ 9292
กรุงเทพมหานคร28

265,000

ฆฆ 9393
กรุงเทพมหานคร30

265,000

6กก 9595
กรุงเทพมหานคร36

185,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กก 9797
กรุงเทพมหานคร40

125,000

ฆฆ 1661
กรุงเทพมหานคร20

135,000

ฆฆ 2442
กรุงเทพมหานคร18

195,000

6กก 2662
กรุงเทพมหานคร24

185,000

ชช 3553
กรุงเทพมหานคร20

199,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

450,000

1กก 3663
กรุงเทพมหานคร21

99,000

2กก 3663
กรุงเทพมหานคร22

69,000

ฆฆ 5445
กรุงเทพมหานคร24

375,000

ฆฆ 5665
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

355,000

1กก 5885
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กก 6006
กรุงเทพมหานคร20

79,000

6กก 6226
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1กก 6336
กรุงเทพมหานคร21

99,000

ฆฆ 6556
กรุงเทพมหานคร28

195,000

5กก 6556
กรุงเทพมหานคร29

155,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

495,000

ฆฆ 8008
กรุงเทพมหานคร22

390,000

5กก 8008
กรุงเทพมหานคร23

115,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กก 9339
กรุงเทพมหานคร32

125,000

2กก 9449
กรุงเทพมหานคร30

79,000

6กก 9559
กรุงเทพมหานคร36

195,000

6กก 9779
กรุงเทพมหานคร40

145,000

ธธ 57
กรุงเทพมหานคร20

155,000

1กก 67
กรุงเทพมหานคร16

79,000

วว 79
กรุงเทพมหานคร28

179,000

3กก 102
กรุงเทพมหานคร8

39,000

ฎฎ 300
กรุงเทพมหานคร13

295,000

3กก 618
กรุงเทพมหานคร20

59,000

3กก 667
กรุงเทพมหานคร24

55,000

3กก 767
กรุงเทพมหานคร25

35,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

49,000

3กก 861
กรุงเทพมหานคร20

69,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

290,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

วว 1000
กรุงเทพมหานคร13

590,000

ฉก 1000
กรุงเทพมหานคร7

165,000

ฆบ 1000
กรุงเทพมหานคร6

199,000

ฆอ 1000
กรุงเทพมหานคร10

199,000

กม 1000
กรุงเทพมหานคร7

250,000

ฆธ 1000
กรุงเทพมหานคร8

155,000

ฆถ 1000
กรุงเทพมหานคร5

225,000

2กฎ 1000
กรุงเทพมหานคร9

99,000

2กฌ 1000
กรุงเทพมหานคร9

99,000

3กก 1000
กรุงเทพมหานคร6

99,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

กบ 100
กรุงเทพมหานคร4

390,000

ญก 100
กรุงเทพมหานคร6

145,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ขก 10
กรุงเทพมหานคร4

220,000

กค 10
กรุงเทพมหานคร6

250,000

ชล 10
กรุงเทพมหานคร9

190,000

2กท 10
กรุงเทพมหานคร5

115,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

1กฬ 2000
กรุงเทพมหานคร9

79,000

7กษ 2000
กรุงเทพมหานคร14

64,000

ฆบ 3000
กรุงเทพมหานคร8

99,000

ฎฎ 300
กรุงเทพมหานคร13

295,000

ธว 30
กรุงเทพมหานคร13

99,000

6กฉ 30
กรุงเทพมหานคร15

45,000

ฆถ 4000
กรุงเทพมหานคร8

115,000

ฆว 4000
กรุงเทพมหานคร13

115,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

1กง 4000
กรุงเทพมหานคร8

65,000

1กร 4000
กรุงเทพมหานคร10

75,000

2กฉ 4000
กรุงเทพมหานคร12

52,000

2กพ 4000
กรุงเทพมหานคร15

75,000

3กก 4000
กรุงเทพมหานคร9

199,000

3กส 4000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

6กญ 4000
กรุงเทพมหานคร15

65,000

7กฆ 4000
กรุงเทพมหานคร15

55,000

จง 5000
กรุงเทพมหานคร13

155,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

ฆม 5000
กรุงเทพมหานคร13

255,000

ฆด 5000
กรุงเทพมหานคร9

255,000

ฆบ 5000
กรุงเทพมหานคร10

225,000

2กธ 5000
กรุงเทพมหานคร12

79,000

2กน 5000
กรุงเทพมหานคร13

69,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

5กร 5000
กรุงเทพมหานคร15

199,000

5กย 5000
กรุงเทพมหานคร19

165,000

5กบ 500
กรุงเทพมหานคร13

195,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

ธค 50
กรุงเทพมหานคร13

135,000

ชฮ 6000
กรุงเทพมหานคร13

95,000

1กส 6000
กรุงเทพมหานคร15

79,000

1กณ 6000
กรุงเทพมหานคร13

69,000

6กข 6000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

7กท 6000
กรุงเทพมหานคร15

64,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

5กบ 600
กรุงเทพมหานคร14

69,000

ฆร 7000
กรุงเทพมหานคร14

165,000

4กฆ 7000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

4กง 7000
กรุงเทพมหานคร14

69,000

6กก 7000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

6กถ 7000
กรุงเทพมหานคร15

64,000

6กภ 7000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กฐ 7000
กรุงเทพมหานคร24

145,000

7กษ 7000
กรุงเทพมหานคร19

99,000

ฆต 8000
กรุงเทพมหานคร14

265,000

ฆล 8000
กรุงเทพมหานคร17

255,000

2กษ 8000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

2กง 8000
กรุงเทพมหานคร13

85,000

2กจ 8000
กรุงเทพมหานคร17

85,000

2กฉ 8000
กรุงเทพมหานคร16

83,000

2กฒ 8000
กรุงเทพมหานคร14

110,000

3กศ 8000
กรุงเทพมหานคร19

89,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

49,000

6กฐ 80
กรุงเทพมหานคร24

69,000

ฆฮ 9000
กรุงเทพมหานคร13

255,000

1กบ 9000
กรุงเทพมหานคร13

145,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

99,000

5กร 9000
กรุงเทพมหานคร19

149,000

5กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร20

119,000

7กศ 9000
กรุงเทพมหานคร24

145,000

8กจ 9000
กรุงเทพมหานคร24

195,000

9กง 900
กรุงเทพมหานคร21

79,000
ทะเบียนเลขเรียง

ญจ 123
กรุงเทพมหานคร16

395,000

ชฉ 123
กรุงเทพมหานคร13

395,000

1กร 123
กรุงเทพมหานคร12

199,000

4กค 123
กรุงเทพมหานคร15

175,000

6กก 123
กรุงเทพมหานคร14

199,000

6กช 123
กรุงเทพมหานคร15

165,000

6กบ 123
กรุงเทพมหานคร15

195,000

7กก 123
กรุงเทพมหานคร15

290,000

7กจ 123
กรุงเทพมหานคร20

89,000

7กท 123
กรุงเทพมหานคร15

155,000

ฆฆ 234
กรุงเทพมหานคร15

1,390,000

กอ 234
กรุงเทพมหานคร16

195,000

สฉ 234
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กฐ 234
กรุงเทพมหานคร25

95,000

6กพ 234
กรุงเทพมหานคร24

195,000

7กบ 234
กรุงเทพมหานคร19

115,000

7กย 234
กรุงเทพมหานคร25

69,000

7กร 234
กรุงเทพมหานคร21

75,000

กพ 345
กรุงเทพมหานคร21

175,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

ฆพ 345
กรุงเทพมหานคร23

235,000

5กล 345
กรุงเทพมหานคร24

155,000

5กว 345
กรุงเทพมหานคร24

165,000

5กฮ 345
กรุงเทพมหานคร23

139,000

6กฬ 345
กรุงเทพมหานคร24

155,000

7กบ 345
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กย 345
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

795,000

กอ 456
กรุงเทพมหานคร22

299,000

กจ 456
กรุงเทพมหานคร22

365,000

ฐล 456
กรุงเทพมหานคร30

345,000

2กฐ 456
กรุงเทพมหานคร27

155,000

3กด 456
กรุงเทพมหานคร20

155,000

3กฐ 456
กรุงเทพมหานคร28

175,000

3กบ 456
กรุงเทพมหานคร21

199,000

4กบ 456
กรุงเทพมหานคร22

175,000

7กด 456
กรุงเทพมหานคร24

265,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

7กธ 456
กรุงเทพมหานคร27

149,000

7กพ 456
กรุงเทพมหานคร31

135,000

พอ 567
กรุงเทพมหานคร32

195,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

4กธ 567
กรุงเทพมหานคร27

135,000

4กม 567
กรุงเทพมหานคร28

99,000

7กบ 567
กรุงเทพมหานคร28

69,000

7กร 567
กรุงเทพมหานคร30

75,000

ฆฆ 678
กรุงเทพมหานคร27

895,000

พง 678
กรุงเทพมหานคร31

295,000

สน 678
กรุงเทพมหานคร33

265,000

6กช 678
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กพ 678
กรุงเทพมหานคร36

175,000

6กษ 678
กรุงเทพมหานคร32

125,000

7กน 678
กรุงเทพมหานคร34

69,000

7กบ 678
กรุงเทพมหานคร31

75,000

7กร 678
กรุงเทพมหานคร33

75,000

8กฆ 678
กรุงเทพมหานคร33

69,000

8กง 678
กรุงเทพมหานคร32

85,000

กอ 789
กรุงเทพมหานคร31

895,000

ภง 789
กรุงเทพมหานคร27

650,000

5กฉ 789
กรุงเทพมหานคร35

189,000

6กญ 789
กรุงเทพมหานคร35

255,000

6กฒ 789
กรุงเทพมหานคร34

235,000

6กถ 789
กรุงเทพมหานคร32

265,000

6กท 789
กรุงเทพมหานคร32

335,000

6กม 789
กรุงเทพมหานคร36

345,000

7กญ 789
กรุงเทพมหานคร36

295,000

ฆฆ 1234
กรุงเทพมหานคร16

990,000

3กท 1234
กรุงเทพมหานคร15

155,000

4กค 1234
กรุงเทพมหานคร19

123,000

6กฐ 1234
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กบ 1234
กรุงเทพมหานคร19

165,000

6กศ 1234
กรุงเทพมหานคร24

165,000

6กส 1234
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กน 1234
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ธบ 2345
กรุงเทพมหานคร20

175,000

3กฮ 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กย 2345
กรุงเทพมหานคร28

135,000

6กฆ 2345
กรุงเทพมหานคร24

179,000

6กง 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กส 2345
กรุงเทพมหานคร28

65,000

7กน 2345
กรุงเทพมหานคร27

69,000

7กบ 2345
กรุงเทพมหานคร24

155,000

7กร 2345
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

595,000

ฆร 3456
กรุงเทพมหานคร25

155,000

1กฬ 3456
กรุงเทพมหานคร25

89,000

1กอ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

2กฐ 3456
กรุงเทพมหานคร30

99,000

3กค 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กถ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กษ 3456
กรุงเทพมหานคร29

59,000

7กน 3456
กรุงเทพมหานคร31

59,000

7กบ 3456
กรุงเทพมหานคร28

69,000

7กร 3456
กรุงเทพมหานคร30

65,000

ฆณ 4567
กรุงเทพมหานคร30

115,000

ฆม 4567
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆฮ 4567
กรุงเทพมหานคร30

175,000

3กท 4567
กรุงเทพมหานคร27

99,000

7กช 4567
กรุงเทพมหานคร32

65,000

7กบ 4567
กรุงเทพมหานคร32

79,000

วค 5678
กรุงเทพมหานคร36

125,000

2กก 5678
กรุงเทพมหานคร30

125,000

3กจ 5678
กรุงเทพมหานคร36

89,000

3กล 5678
กรุงเทพมหานคร36

95,000

4กณ 5678
กรุงเทพมหานคร36

135,000

4กภ 5678
กรุงเทพมหานคร32

165,000

4กฬ 5678
กรุงเทพมหานคร36

145,000

6กฌ 5678
กรุงเทพมหานคร38

79,000

7กช 5678
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร39

59,000

7กบ 5678
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กร 5678
กรุงเทพมหานคร38

69,000

ชว 6789
กรุงเทพมหานคร38

225,000

5กย 6789
กรุงเทพมหานคร44

225,000

5กว 6789
กรุงเทพมหานคร42

275,000

5กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร41

249,000

5กอ 6789
กรุงเทพมหานคร42

225,000

6กฆ 6789
กรุงเทพมหานคร40

149,000

6กฌ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กญ 6789
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กณ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กด 6789
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กพ 6789
กรุงเทพมหานคร45

225,000

6กษ 6789
กรุงเทพมหานคร41

175,000

7กน 6789
กรุงเทพมหานคร43

99,000
ทะเบียนเลขคู่

ญญ 1100
กรุงเทพมหานคร10

230,000

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

39,000

7กภ 1100
กรุงเทพมหานคร11

30,000

7กร 1100
กรุงเทพมหานคร14

49,000

กร 1122
กรุงเทพมหานคร11

155,000

ฆฆ 1122
กรุงเทพมหานคร12

395,000

ษอ 1122
กรุงเทพมหานคร16

135,000

7กถ 1122
กรุงเทพมหานคร15

79,000

7กภ 1122
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กศ 1122
กรุงเทพมหานคร21

40,000

6กศ 1133
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กฬ 1133
กรุงเทพมหานคร20

32,000

6กส 1133
กรุงเทพมหานคร22

37,000

7กณ 1133
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 1133
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กน 1133
กรุงเทพมหานคร21

30,000

7กพ 1133
กรุงเทพมหานคร24

59,000

7กษ 1133
กรุงเทพมหานคร20

32,000

สส 1144
กรุงเทพมหานคร24

355,000

7กจ 1144
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กพ 1144
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กล 1144
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กอ 1144
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กฮ 1144
กรุงเทพมหานคร23

49,000

ญก 1155
กรุงเทพมหานคร17

135,000

3กฎ 1155
กรุงเทพมหานคร21

67,000

5กฮ 1155
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กม 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กบ 1155
กรุงเทพมหานคร22

45,000

7กร 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กษ 1155
กรุงเทพมหานคร24

79,000

8กฆ 1155
กรุงเทพมหานคร24

89,000

8กง 1155
กรุงเทพมหานคร23

69,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

165,000

ฆพ 1166
กรุงเทพมหานคร25

115,000

ฆภ 1166
กรุงเทพมหานคร18

110,000

ฆธ 1166
กรุงเทพมหานคร21

115,000

ฆฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

99,000

4กฮ 1166
กรุงเทพมหานคร24

59,000

5กร 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กข 1166
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กญ 1166
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กฎ 1166
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1166
กรุงเทพมหานคร23

89,000

6กท 1166
กรุงเทพมหานคร22

65,000

7กช 1166
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กร 1166
กรุงเทพมหานคร26

33,000

7กศ 1166
กรุงเทพมหานคร29

29,000

7กษ 1166
กรุงเทพมหานคร26

30,000

1กล 1177
กรุงเทพมหานคร24

58,000

2กค 1177
กรุงเทพมหานคร23

45,000

2กฌ 1177
กรุงเทพมหานคร24

59,000

5กบ 1177
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กอ 1177
กรุงเทพมหานคร29

35,000

7กท 1177
กรุงเทพมหานคร25

59,000

7กบ 1177
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กพ 1177
กรุงเทพมหานคร32

79,000

7กอ 1177
กรุงเทพมหานคร30

45,000

7กฮ 1177
กรุงเทพมหานคร29

45,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฎห 1188
กรุงเทพมหานคร28

179,000

ชส 1188
กรุงเทพมหานคร27

185,000

7กฆ 1188
กรุงเทพมหานคร29

49,000

7กณ 1188
กรุงเทพมหานคร31

49,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

390,000

ฆฐ 1199
กรุงเทพมหานคร32

155,000

2กด 1199
กรุงเทพมหานคร24

84,000

ฆอ 2200
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1กร 2200
กรุงเทพมหานคร10

49,000

3กส 2200
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กน 2200
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กท 2200
กรุงเทพมหานคร13

30,000

7กธ 2200
กรุงเทพมหานคร16

29,000

ฆจ 2211
กรุงเทพมหานคร15

195,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

6กข 2211
กรุงเทพมหานคร15

64,000

7กบ 2211
กรุงเทพมหานคร16

35,000

7กศ 2211
กรุงเทพมหานคร21

33,000

7กษ 2211
กรุงเทพมหานคร18

35,000

5กย 2233
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กจ 2233
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กฎ 2233
กรุงเทพมหานคร23

49,000

7กณ 2233
กรุงเทพมหานคร23

49,000

7กด 2233
กรุงเทพมหานคร19

49,000

7กว 2233
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กอ 2233
กรุงเทพมหานคร24

65,000

7กฮ 2233
กรุงเทพมหานคร23

55,000

ฉน 2244
กรุงเทพมหานคร22

59,000

1กก 2244
กรุงเทพมหานคร15

179,000

1กค 2244
กรุงเทพมหานคร18

52,000

4กฒ 2244
กรุงเทพมหานคร20

59,000

5กฮ 2244
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กฌ 2244
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กย 2244
กรุงเทพมหานคร28

39,000

7กร 2244
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กฆ 2244
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กช 2244
กรุงเทพมหานคร23

89,000

ฌอ 2255
กรุงเทพมหานคร25

115,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

5กต 2255
กรุงเทพมหานคร23

79,000

5กพ 2255
กรุงเทพมหานคร28

89,000

6กฆ 2255
กรุงเทพมหานคร24

125,000

6กฬ 2255
กรุงเทพมหานคร26

44,000

7กช 2255
กรุงเทพมหานคร24

89,000

ฆท 2266
กรุงเทพมหานคร20

75,000

ศว 2266
กรุงเทพมหานคร29

75,000

ญฮ 2266
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

47,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กญ 2266
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กถ 2266
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กฬ 2266
กรุงเทพมหานคร28

54,000

6กฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

49,000

7กฆ 2266
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฐ 2266
กรุงเทพมหานคร33

32,000

7กฒ 2266
กรุงเทพมหานคร27

29,000

7กศ 2266
กรุงเทพมหานคร31

30,000

7กษ 2266
กรุงเทพมหานคร28

32,000

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

195,000

3กด 2277
กรุงเทพมหานคร23

54,000

7กฆ 2277
กรุงเทพมหานคร29

45,000

7กจ 2277
กรุงเทพมหานคร32

89,000

7กณ 2277
กรุงเทพมหานคร31

49,000

7กบ 2277
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ฆล 2288
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ญถ 2288
กรุงเทพมหานคร25

99,000

6กฐ 2288
กรุงเทพมหานคร36

85,000

7กม 2288
กรุงเทพมหานคร33

39,000

7กย 2288
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กค 2288
กรุงเทพมหานคร33

115,000

8กฆ 2288
กรุงเทพมหานคร32

119,000

7กว 2299
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฆท 3311
กรุงเทพมหานคร12

79,000

ญช 3311
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

89,000

6กฬ 3311
กรุงเทพมหานคร20

29,000

7กน 3311
กรุงเทพมหานคร21

30,000

7กบ 3311
กรุงเทพมหานคร18

30,000

7กษ 3311
กรุงเทพมหานคร20

29,000

ฆผ 3322
กรุงเทพมหานคร21

69,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

1กร 3322
กรุงเทพมหานคร16

55,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

7กญ 3322
กรุงเทพมหานคร22

32,000

7กฒ 3322
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กอ 3322
กรุงเทพมหานคร24

65,000

5กร 3344
กรุงเทพมหานคร24

95,000

6กศ 3344
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กฐ 3344
กรุงเทพมหานคร31

33,000

7กฎ 3344
กรุงเทพมหานคร27

29,000

7กณ 3344
กรุงเทพมหานคร27

32,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

พศ 3355
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ชร 3355
กรุงเทพมหานคร22

135,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กค 3355
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กช 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กบ 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กพ 3355
กรุงเทพมหานคร30

89,000

5กอ 3355
กรุงเทพมหานคร28

79,000

6กก 3355
กรุงเทพมหานคร24

145,000

6กภ 3355
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กท 3355
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กฬ 3355
กรุงเทพมหานคร28

42,000

6กอ 3355
กรุงเทพมหานคร29

39,000

7กว 3355
กรุงเทพมหานคร30

39,000

ชว 3366
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ฌล 3366
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ญล 3366
กรุงเทพมหานคร28

89,000

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

79,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

79,000

3กบ 3366
กรุงเทพมหานคร24

125,000

4กภ 3366
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

6กช 3366
กรุงเทพมหานคร27

75,000

6กบ 3366
กรุงเทพมหานคร27

89,000

ฆม 3377
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ญข 3377
กรุงเทพมหานคร26

75,000

1กง 3377
กรุงเทพมหานคร24

47,000

5กว 3388
กรุงเทพมหานคร34

79,000

5กอ 3388
กรุงเทพมหานคร34

69,000

5กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร33

67,000

8กฉ 3388
กรุงเทพมหานคร36

125,000

8กฌ 3388
กรุงเทพมหานคร36

135,000

7กญ 3399
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฆส 4400
กรุงเทพมหานคร18

65,000

6กฮ 4400
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กฆ 4411
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กบ 4411
กรุงเทพมหานคร20

32,000

ฆฌ 4422
กรุงเทพมหานคร20

69,000

ฆณ 4422
กรุงเทพมหานคร20

69,000

ญฮ 4433
กรุงเทพมหานคร23

79,000

3กฐ 4433
กรุงเทพมหานคร27

55,000

4กช 4433
กรุงเทพมหานคร21

39,000

4กฉ 4433
กรุงเทพมหานคร24

75,000

6กอ 4433
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กญ 4433
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฐ 4433
กรุงเทพมหานคร31

30,000

7กศ 4433
กรุงเทพมหานคร29

30,000

ฆท 4455
กรุงเทพมหานคร22

189,000

ฆถ 4455
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฆย 4455
กรุงเทพมหานคร29

179,000

ฆภ 4455
กรุงเทพมหานคร22

139,000

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

5กฐ 4455
กรุงเทพมหานคร33

99,000

5กพ 4455
กรุงเทพมหานคร32

135,000

5กอ 4455
กรุงเทพมหานคร30

125,000

5กฮ 4455
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กค 4455
กรุงเทพมหานคร29

75,000

6กณ 4455
กรุงเทพมหานคร30

65,000

ฆบ 4466
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ญข 4466
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กข 4466
กรุงเทพมหานคร29

59,000

6กฐ 4466
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กธ 4466
กรุงเทพมหานคร31

49,000

7กน 4466
กรุงเทพมหานคร33

32,000

7กบ 4466
กรุงเทพมหานคร30

32,000

6กภ 4477
กรุงเทพมหานคร30

39,000

6กฬ 4477
กรุงเทพมหานคร34

34,000

6กอ 4477
กรุงเทพมหานคร35

32,000

6กฮ 4477
กรุงเทพมหานคร34

32,000

7กศ 4477
กรุงเทพมหานคร37

35,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

235,000

5กอ 4488
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กข 4488
กรุงเทพมหานคร33

55,000

6กฬ 4488
กรุงเทพมหานคร36

85,000

7กฐ 4488
กรุงเทพมหานคร41

69,000

8กข 4488
กรุงเทพมหานคร35

59,000

8กจ 4488
กรุงเทพมหานคร39

99,000

8กฉ 4488
กรุงเทพมหานคร38

89,000

ฌท 4499
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กฆ 5500
กรุงเทพมหานคร21

29,000

ฆส 5511
กรุงเทพมหานคร22

89,000

กอ 5511
กรุงเทพมหานคร19

99,000

1กษ 5511
กรุงเทพมหานคร18

59,000

3กย 5511
กรุงเทพมหานคร24

74,000

5กร 5511
กรุงเทพมหานคร22

79,000

5กอ 5511
กรุงเทพมหานคร24

159,000

6กฮ 5511
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กฌ 5511
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กบ 5511
กรุงเทพมหานคร22

39,000

5กว 5522
กรุงเทพมหานคร26

69,000

7กฌ 5522
กรุงเทพมหานคร27

65,000

ฌฐ 5533
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กท 5533
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฆผ 5544
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฆฉ 5544
กรุงเทพมหานคร26

89,000

ญต 5544
กรุงเทพมหานคร25

135,000

สน 5544
กรุงเทพมหานคร30

155,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

1กอ 5544
กรุงเทพมหานคร26

69,000

2กก 5544
กรุงเทพมหานคร22

79,000

2กช 5544
กรุงเทพมหานคร23

75,000

5กฉ 5544
กรุงเทพมหานคร29

79,000

4กภ 5544
กรุงเทพมหานคร24

155,000

5กพ 5544
กรุงเทพมหานคร32

125,000

5กอ 5544
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ญญ 5566
กรุงเทพมหานคร30

390,000

ฉฉ 5566
กรุงเทพมหานคร32

295,000

ฆว 5566
กรุงเทพมหานคร31

89,000

ฆน 5566
กรุงเทพมหานคร30

89,000

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

255,000

สห 5566
กรุงเทพมหานคร34

135,000

6กฉ 5566
กรุงเทพมหานคร34

89,000

6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

6กถ 5566
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กฮ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

7กม 5566
กรุงเทพมหานคร35

45,000

7กอ 5566
กรุงเทพมหานคร36

79,000

ญศ 5577
กรุงเทพมหานคร35

89,000

สย 5577
กรุงเทพมหานคร39

89,000

5กฮ 5577
กรุงเทพมหานคร35

69,000

6กข 5577
กรุงเทพมหานคร33

53,000

6กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร36

69,000

7กบ 5577
กรุงเทพมหานคร34

49,000

7กภ 5577
กรุงเทพมหานคร33

55,000

7กม 5577
กรุงเทพมหานคร37

55,000

7กษ 5577
กรุงเทพมหานคร36

89,000

5กฮ 5588
กรุงเทพมหานคร37

129,000

7กช 5588
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฆภ 5599
กรุงเทพมหานคร32

265,000

5กภ 5599
กรุงเทพมหานคร35

185,000

5กฮ 5599
กรุงเทพมหานคร39

165,000

6กส 5599
กรุงเทพมหานคร42

155,000

ฆฮ 6600
กรุงเทพมหานคร20

79,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

85,000

6กญ 6600
กรุงเทพมหานคร23

62,000

7กณ 6600
กรุงเทพมหานคร25

29,000

6กฒ 6611
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กฆ 6611
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กญ 6611
กรุงเทพมหานคร26

29,000

7กฎ 6611
กรุงเทพมหานคร27

29,000

ฆพ 6622
กรุงเทพมหานคร27

99,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กณ 6622
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กอ 6622
กรุงเทพมหานคร27

39,000

6กฮ 6622
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กญ 6622
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กฎ 6622
กรุงเทพมหานคร29

32,000

7กฐ 6622
กรุงเทพมหานคร33

30,000

7กท 6622
กรุงเทพมหานคร25

30,000

1กค 6633
กรุงเทพมหานคร24

99,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กง 6633
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กจ 6633
กรุงเทพมหานคร31

55,000

6กบ 6633
กรุงเทพมหานคร27

59,000

สฐ 6644
กรุงเทพมหานคร36

129,000

6กข 6644
กรุงเทพมหานคร29

54,000

7กฐ 6644
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กท 6644
กรุงเทพมหานคร29

30,000

7กม 6644
กรุงเทพมหานคร33

30,000

ฆฆ 6655
กรุงเทพมหานคร28

495,000

ฆม 6655
กรุงเทพมหานคร30

199,000

ฆร 6655
กรุงเทพมหานคร29

99,000

4กม 6655
กรุงเทพมหานคร32

49,000

5กก 6655
กรุงเทพมหานคร29

135,000

5กอ 6655
กรุงเทพมหานคร34

79,000

5กฮ 6655
กรุงเทพมหานคร33

99,000

5กร 6677
กรุงเทพมหานคร36

74,000

5กอ 6677
กรุงเทพมหานคร38

49,000

6กณ 6677
กรุงเทพมหานคร38

49,000

6กถ 6677
กรุงเทพมหานคร34

45,000

6กษ 6677
กรุงเทพมหานคร37

39,000

7กฆ 6677
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กฐ 6677
กรุงเทพมหานคร43

39,000

7กณ 6677
กรุงเทพมหานคร39

39,000

7กภ 6677
กรุงเทพมหานคร35

39,000

7กม 6677
กรุงเทพมหานคร39

39,000

8กข 6677
กรุงเทพมหานคร37

29,000

6กก 6688
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กข 6688
กรุงเทพมหานคร37

89,000

6กช 6688
กรุงเทพมหานคร37

99,000

6กถ 6688
กรุงเทพมหานคร36

165,000

6กภ 6688
กรุงเทพมหานคร36

159,000

7กฐ 6688
กรุงเทพมหานคร45

89,000

ฆษ 6699
กรุงเทพมหานคร37

115,000

ฆล 6699
กรุงเทพมหานคร39

135,000

ฆว 6699
กรุงเทพมหานคร39

175,000

1กข 6699
กรุงเทพมหานคร34

89,000

1กฐ 6699
กรุงเทพมหานคร41

99,000

5กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร41

135,000

6กก 6699
กรุงเทพมหานคร38

235,000

6กข 6699
กรุงเทพมหานคร39

129,000

6กค 6699
กรุงเทพมหานคร41

129,000

6กฌ 6699
กรุงเทพมหานคร42

175,000

6กณ 6699
กรุงเทพมหานคร42

165,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

135,000

6กท 6699
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กธ 6699
กรุงเทพมหานคร41

165,000

6กน 6699
กรุงเทพมหานคร42

175,000

6กบ 6699
กรุงเทพมหานคร39

185,000

6กย 6699
กรุงเทพมหานคร45

195,000

6กร 6699
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร42

159,000

ฆฐ 7700
กรุงเทพมหานคร26

59,000

ฆฒ 7700
กรุงเทพมหานคร20

67,000

6กศ 7700
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กษ 7700
กรุงเทพมหานคร25

29,000

ฆณ 7711
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กส 7711
กรุงเทพมหานคร30

32,000

6กฬ 7711
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กอ 7711
กรุงเทพมหานคร29

32,000

6กฮ 7711
กรุงเทพมหานคร29

32,000

7กท 7711
กรุงเทพมหานคร25

49,000

ฆถ 7722
กรุงเทพมหานคร22

175,000

ฎส 7722
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1กญ 7722
กรุงเทพมหานคร24

75,000

7กจ 7722
กรุงเทพมหานคร32

75,000

ญฮ 7733
กรุงเทพมหานคร29

75,000

ฉฉ 7733
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กษ 7744
กรุงเทพมหานคร33

29,000

6กฬ 7744
กรุงเทพมหานคร34

32,000

6กอ 7744
กรุงเทพมหานคร35

29,000

6กฮ 7744
กรุงเทพมหานคร34

29,000

สล 7755
กรุงเทพมหานคร37

75,000

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กม 7755
กรุงเทพมหานคร35

59,000

6กข 7755
กรุงเทพมหานคร33

47,000

6กอ 7755
กรุงเทพมหานคร37

32,000

ญฮ 7766
กรุงเทพมหานคร35

79,000

7กน 7766
กรุงเทพมหานคร39

32,000

ฆม 7788
กรุงเทพมหานคร38

135,000

ฌล 7788
กรุงเทพมหานคร41

165,000

5กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร41

85,000

5กม 7788
กรุงเทพมหานคร41

99,000

6กน 7788
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กพ 7788
กรุงเทพมหานคร45

129,000

6กอ 7788
กรุงเทพมหานคร43

59,000

7กจ 7788
กรุงเทพมหานคร44

99,000

7กฒ 7788
กรุงเทพมหานคร41

115,000

7กศ 7788
กรุงเทพมหานคร45

139,000

7กษ 7788
กรุงเทพมหานคร42

135,000

8กจ 7788
กรุงเทพมหานคร45

165,000

ฆท 7799
กรุงเทพมหานคร36

169,000

6กช 7799
กรุงเทพมหานคร41

95,000

6กบ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

6กอ 7799
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กก 7799
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กณ 7799
กรุงเทพมหานคร45

125,000

7กถ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

7กท 7799
กรุงเทพมหานคร41

135,000

7กน 7799
กรุงเทพมหานคร45

135,000

7กภ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

5กก 8800
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

245,000

ฆท 8811
กรุงเทพมหานคร22

235,000

ฆต 8811
กรุงเทพมหานคร24

275,000

ฆว 8811
กรุงเทพมหานคร27

225,000

1กค 8811
กรุงเทพมหานคร24

129,000

1กญ 8811
กรุงเทพมหานคร24

155,000

1กย 8811
กรุงเทพมหานคร28

99,000

4กภ 8811
กรุงเทพมหานคร24

125,000

5กย 8811
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กม 8811
กรุงเทพมหานคร31

45,000

ฆข 8822
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ชผ 8822
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1กอ 8822
กรุงเทพมหานคร28

59,000

5กก 8822
กรุงเทพมหานคร27

75,000

ญฌ 8833
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆธ 8844
กรุงเทพมหานคร31

85,000

7กฐ 8844
กรุงเทพมหานคร41

59,000

3กอ 8855
กรุงเทพมหานคร36

89,000

5กพ 8855
กรุงเทพมหานคร40

99,000

5กอ 8855
กรุงเทพมหานคร38

89,000

5กข 8866
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 8866
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กถ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กท 8866
กรุงเทพมหานคร36

115,000

8กค 8866
กรุงเทพมหานคร41

125,000

ฆฆ 8877
กรุงเทพมหานคร36

275,000

ฆร 8877
กรุงเทพมหานคร37

99,000

4กก 8877
กรุงเทพมหานคร36

99,000

5กม 8877
กรุงเทพมหานคร41

99,000

7กศ 8877
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กส 8877
กรุงเทพมหานคร45

110,000

6กฌ 8899
กรุงเทพมหานคร46

199,000

8กข 8899
กรุงเทพมหานคร45

395,000

8กง 8899
กรุงเทพมหานคร45

385,000

8กจ 8899
กรุงเทพมหานคร49

395,000

ฆผ 9900
กรุงเทพมหานคร29

99,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

75,000

7กย 9911
กรุงเทพมหานคร36

72,000

ฆน 9922
กรุงเทพมหานคร30

69,000

6กษ 9922
กรุงเทพมหานคร33

37,000

ฆภ 9933
กรุงเทพมหานคร28

89,000

ฆจ 9933
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ฆพ 9933
กรุงเทพมหานคร35

79,000

5กอ 9933
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 9933
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

175,000

ฆพ 9944
กรุงเทพมหานคร37

85,000

ฆย 9955
กรุงเทพมหานคร39

135,000

ฎน 9955
กรุงเทพมหานคร38

175,000

5กช 9955
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กร 9955
กรุงเทพมหานคร38

195,000

5กท 9955
กรุงเทพมหานคร35

175,000

5กธ 9955
กรุงเทพมหานคร38

165,000

ฆภ 9966
กรุงเทพมหานคร34

125,000

ชล 9966
กรุงเทพมหานคร38

99,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

6กฌ 9966
กรุงเทพมหานคร42

119,000

6กฎ 9966
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กน 9966
กรุงเทพมหานคร42

155,000

6กฮ 9966
กรุงเทพมหานคร42

149,000

สฐ 9977
กรุงเทพมหานคร48

145,000

3กฮ 9977
กรุงเทพมหานคร41

79,000

6กอ 9977
กรุงเทพมหานคร45

89,000

7กก 9977
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กถ 9977
กรุงเทพมหานคร41

99,000

ญฉ 9988
กรุงเทพมหานคร43

295,000

5กอ 9988
กรุงเทพมหานคร46

215,000

6กม 9988
กรุงเทพมหานคร46

165,000

8กข 9988
กรุงเทพมหานคร45

335,000
ทะเบียนเลขสลับ

ฆถ 1010
กรุงเทพมหานคร6

95,000

ญญ 1010
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ญฮ 1010
กรุงเทพมหานคร11

99,000

7กฌ 1010
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กร 1010
กรุงเทพมหานคร14

59,000

7กศ 1010
กรุงเทพมหานคร17

30,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ฆร 1212
กรุงเทพมหานคร13

199,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

6กบ 1212
กรุงเทพมหานคร15

99,000

6กถ 1212
กรุงเทพมหานคร14

69,000

6กศ 1212
กรุงเทพมหานคร20

42,000

6กส 1212
กรุงเทพมหานคร20

47,000

7กภ 1212
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กอ 1212
กรุงเทพมหานคร20

49,000

ฆร 1313
กรุงเทพมหานคร15

99,000

สส 1313
กรุงเทพมหานคร22

355,000

ญพ 1313
กรุงเทพมหานคร20

99,000

7กณ 1313
กรุงเทพมหานคร21

33,000

7กด 1313
กรุงเทพมหานคร17

33,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

1กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร17

115,000

7กจ 1414
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กย 1414
กรุงเทพมหานคร26

39,000

8กฌ 1414
กรุงเทพมหานคร24

129,000

ฆณ 1515
กรุงเทพมหานคร20

199,000

ขท 1515
กรุงเทพมหานคร15

189,000

พฉ 1515
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ษจ 1515
กรุงเทพมหานคร22

185,000

5กค 1515
กรุงเทพมหานคร22

119,000

5กพ 1515
กรุงเทพมหานคร26

159,000

5กผ 1515
กรุงเทพมหานคร26

115,000

5กม 1515
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กร 1515
กรุงเทพมหานคร22

139,000

5กส 1515
กรุงเทพมหานคร25

135,000

5กย 1515
กรุงเทพมหานคร26

129,000

6กญ 1515
กรุงเทพมหานคร23

85,000

6กส 1515
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กฬ 1515
กรุงเทพมหานคร24

145,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

69,000

7กร 1515
กรุงเทพมหานคร24

135,000

7กษ 1515
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กฆ 1515
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กง 1515
กรุงเทพมหานคร23

89,000

ญท 1616
กรุงเทพมหานคร19

99,000

5กพ 1616
กรุงเทพมหานคร28

59,000

5กร 1616
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กญ 1616
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กฎ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

6กณ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

6กภ 1616
กรุงเทพมหานคร22

79,000

6กร 1616
กรุงเทพมหานคร25

89,000

6กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร26

54,000

7กบ 1616
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กย 1616
กรุงเทพมหานคร30

35,000

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

275,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

195,000

ชจ 1717
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฎอ 1717
กรุงเทพมหานคร27

95,000

6กฬ 1717
กรุงเทพมหานคร28

35,000

7กช 1717
กรุงเทพมหานคร26

69,000

7กพ 1717
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

699,000

ญส 1818
กรุงเทพมหานคร29

295,000

ญฬ 1818
กรุงเทพมหานคร27

225,000

วค 1818
กรุงเทพมหานคร28

125,000

วน 1818
กรุงเทพมหานคร29

145,000

2กฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

120,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

4กภ 1818
กรุงเทพมหานคร24

155,000

5กผ 1818
กรุงเทพมหานคร32

99,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

7กภ 1818
กรุงเทพมหานคร27

69,000

7กล 1818
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กอ 1818
กรุงเทพมหานคร32

89,000

8กช 1818
กรุงเทพมหานคร29

165,000

ฆม 1919
กรุงเทพมหานคร28

355,000

ฎบ 1919
กรุงเทพมหานคร27

155,000

8กข 1919
กรุงเทพมหานคร31

65,000

ฆฆ 2020
กรุงเทพมหานคร10

390,000

ฆท 2020
กรุงเทพมหานคร8

89,000

ญร 2020
กรุงเทพมหานคร12

89,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

65,000

5กม 2020
กรุงเทพมหานคร15

59,000

5กร 2020
กรุงเทพมหานคร14

69,000

6กญ 2020
กรุงเทพมหานคร15

59,000

6กศ 2020
กรุงเทพมหานคร18

29,000

7กภ 2020
กรุงเทพมหานคร13

30,000

6กข 2121
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กฒ 2121
กรุงเทพมหานคร17

35,000

7กญ 2121
กรุงเทพมหานคร18

32,000

7กภ 2121
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

129,000

ฆน 2323
กรุงเทพมหานคร18

129,000

5กพ 2323
กรุงเทพมหานคร24

99,000

5กย 2323
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กส 2323
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กจ 2323
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กญ 2323
กรุงเทพมหานคร22

39,000

ฆต 2424
กรุงเทพมหานคร18

99,000

8กค 2424
กรุงเทพมหานคร25

59,000

8กฆ 2424
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ฎอ 2525
กรุงเทพมหานคร25

145,000

2กค 2525
กรุงเทพมหานคร21

135,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

4กม 2525
กรุงเทพมหานคร24

115,000

4กก 2525
กรุงเทพมหานคร20

89,000

4กภ 2525
กรุงเทพมหานคร20

69,000

5กค 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

5กร 2525
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กฬ 2525
กรุงเทพมหานคร25

99,000

6กฌ 2525
กรุงเทพมหานคร26

75,000

6กส 2525
กรุงเทพมหานคร28

64,000

6กฮ 2525
กรุงเทพมหานคร26

69,000

7กข 2525
กรุงเทพมหานคร24

115,000

7กช 2525
กรุงเทพมหานคร24

115,000

7กฎ 2525
กรุงเทพมหานคร27

59,000

ญญ 2626
กรุงเทพมหานคร24

390,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

5กอ 2626
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กก 2626
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กญ 2626
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กฎ 2626
กรุงเทพมหานคร28

69,000

6กณ 2626
กรุงเทพมหานคร28

75,000

6กฒ 2626
กรุงเทพมหานคร26

75,000

6กถ 2626
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ฆฌ 2727
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆณ 2727
กรุงเทพมหานคร26

99,000

4กภ 2727
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กจ 2727
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กณ 2727
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ฆบ 2828
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ฐจ 2828
กรุงเทพมหานคร35

79,000

6กฐ 2828
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กย 2828
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กข 2828
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กค 2828
กรุงเทพมหานคร33

99,000

ฆก 2929
กรุงเทพมหานคร26

115,000

ญท 2929
กรุงเทพมหานคร27

129,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

99,000

7กล 2929
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กว 2929
กรุงเทพมหานคร36

99,000

ฆล 3030
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ชป 3030
กรุงเทพมหานคร10

69,000

1กก 3030
กรุงเทพมหานคร9

129,000

1กษ 3030
กรุงเทพมหานคร12

49,000

1กภ 3030
กรุงเทพมหานคร9

69,000

1กท 3030
กรุงเทพมหานคร9

69,000

7กธ 3030
กรุงเทพมหานคร18

29,000

พจ 3131
กรุงเทพมหานคร22

79,000

6กฬ 3131
กรุงเทพมหานคร20

29,000

7กณ 3131
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 3131
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กษ 3131
กรุงเทพมหานคร20

29,000

สษ 3232
กรุงเทพมหานคร21

99,000

1กอ 3232
กรุงเทพมหานคร18

45,000

6กส 3232
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กฐ 3232
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กฒ 3232
กรุงเทพมหานคร21

32,000

ฆฆ 3434
กรุงเทพมหานคร20

295,000

สจ 3434
กรุงเทพมหานคร27

115,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

4กม 3434
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กฌ 3434
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กฬ 3434
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กช 3434
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กญ 3434
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กฎ 3434
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กฐ 3434
กรุงเทพมหานคร31

33,000

7กฒ 3434
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กณ 3434
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กล 3434
กรุงเทพมหานคร28

39,000

7กว 3434
กรุงเทพมหานคร28

39,000

5กร 3535
กรุงเทพมหานคร26

115,000

5กอ 3535
กรุงเทพมหานคร28

115,000

5กฮ 3535
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กท 3535
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฆย 3636
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ฆผ 3636
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ษอ 3636
กรุงเทพมหานคร28

145,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

6กช 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กณ 3636
กรุงเทพมหานคร30

115,000

6กด 3636
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กถ 3636
กรุงเทพมหานคร26

109,000

6กท 3636
กรุงเทพมหานคร26

125,000

6กธ 3636
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆช 3737
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ฆร 3737
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ษฬ 3737
กรุงเทพมหานคร29

89,000

7กพ 3737
กรุงเทพมหานคร36

59,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

325,000

6กบ 3838
กรุงเทพมหานคร31

69,000

7กว 3838
กรุงเทพมหานคร36

79,000

8กง 3838
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ฆฮ 3939
กรุงเทพมหานคร32

99,000

5กอ 3939
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กท 3939
กรุงเทพมหานคร32

89,000

ฆธ 4040
กรุงเทพมหานคร15

89,000

ฆม 4040
กรุงเทพมหานคร16

99,000

6กศ 4040
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กฮ 4040
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กญ 4040
กรุงเทพมหานคร20

27,000

ฆธ 4141
กรุงเทพมหานคร17

72,000

7กฆ 4141
กรุงเทพมหานคร21

32,000

6กฎ 4242
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ชร 4343
กรุงเทพมหานคร20

89,000

7กญ 4343
กรุงเทพมหานคร26

33,000

7กฎ 4343
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฐ 4343
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กฒ 4343
กรุงเทพมหานคร25

29,000

5กร 4545
กรุงเทพมหานคร28

185,000

5กล 4545
กรุงเทพมหานคร30

135,000

5กว 4545
กรุงเทพมหานคร30

135,000

5กฮ 4545
กรุงเทพมหานคร29

165,000

6กช 4545
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ฆฆ 4646
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กข 4646
กรุงเทพมหานคร29

64,000

6กส 4646
กรุงเทพมหานคร34

54,000

6กถ 4646
กรุงเทพมหานคร28

52,000

7กภ 4646
กรุงเทพมหานคร29

32,000

ฆย 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

สจ 4747
กรุงเทพมหานคร35

65,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ศฎ 4747
กรุงเทพมหานคร34

89,000

6กษ 4747
กรุงเทพมหานคร33

32,000

6กภ 4747
กรุงเทพมหานคร30

29,000

6กอ 4747
กรุงเทพมหานคร35

32,000

6กฮ 4747
กรุงเทพมหานคร34

32,000

8กข 4747
กรุงเทพมหานคร33

35,000

8กค 4747
กรุงเทพมหานคร35

29,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

125,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

145,000

6กฌ 4848
กรุงเทพมหานคร36

85,000

6กฬ 4848
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กน 4848
กรุงเทพมหานคร37

35,000

8กค 4848
กรุงเทพมหานคร37

79,000

8กฆ 4848
กรุงเทพมหานคร36

115,000

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร32

345,000

ญล 4949
กรุงเทพมหานคร36

145,000

4กม 4949
กรุงเทพมหานคร36

85,000

4กภ 4949
กรุงเทพมหานคร32

59,000

5กฒ 4949
กรุงเทพมหานคร35

45,000

6กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร42

75,000

ภษ 5050
กรุงเทพมหานคร15

75,000

ฆพ 5050
กรุงเทพมหานคร21

79,000

1กก 5050
กรุงเทพมหานคร13

79,000

2กภ 5050
กรุงเทพมหานคร14

59,000

3กภ 5050
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กผ 5050
กรุงเทพมหานคร26

29,000

8กค 5050
กรุงเทพมหานคร23

49,000

ฆส 5151
กรุงเทพมหานคร22

79,000

ชต 5151
กรุงเทพมหานคร17

145,000

4กท 5151
กรุงเทพมหานคร18

45,000

5กก 5151
กรุงเทพมหานคร19

255,000

5กว 5151
กรุงเทพมหานคร24

184,000

7กฌ 5151
กรุงเทพมหานคร22

42,000

7กร 5151
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กฬ 5252
กรุงเทพมหานคร26

39,000

ฆท 5353
กรุงเทพมหานคร20

129,000

ษม 5353
กรุงเทพมหานคร25

99,000

4กก 5353
กรุงเทพมหานคร22

59,000

5กง 5353
กรุงเทพมหานคร24

85,000

5กช 5353
กรุงเทพมหานคร24

95,000

6กถ 5353
กรุงเทพมหานคร24

84,000

7กฎ 5353
กรุงเทพมหานคร29

29,000

ฆถ 5454
กรุงเทพมหานคร22

145,000

1กก 5454
กรุงเทพมหานคร21

165,000

1กฆ 5454
กรุงเทพมหานคร23

95,000

4กม 5454
กรุงเทพมหานคร28

99,000

4กผ 5454
กรุงเทพมหานคร31

85,000

5กผ 5454
กรุงเทพมหานคร32

135,000

5กพ 5454
กรุงเทพมหานคร32

129,000

5กฮ 5454
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

455,000

ฆถ 5656
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆบ 5656
กรุงเทพมหานคร27

125,000

ฆพ 5656
กรุงเทพมหานคร33

125,000

ฆท 5656
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฆด 5656
กรุงเทพมหานคร26

115,000

2กก 5656
กรุงเทพมหานคร26

95,000

5กก 5656
กรุงเทพมหานคร29

199,000

5กส 5656
กรุงเทพมหานคร35

99,000

5กฮ 5656
กรุงเทพมหานคร33

99,000

6กก 5656
กรุงเทพมหานคร30

199,000

6กช 5656
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กภ 5656
กรุงเทพมหานคร30

75,000

8กค 5656
กรุงเทพมหานคร35

59,000

ฆย 5757
กรุงเทพมหานคร35

65,000

5กส 5757
กรุงเทพมหานคร37

69,000

5กล 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

5กว 5757
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กข 5757
กรุงเทพมหานคร33

54,000

6กอ 5757
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กภ 5757
กรุงเทพมหานคร33

49,000

7กม 5757
กรุงเทพมหานคร37

49,000

ศต 5858
กรุงเทพมหานคร36

129,000

5กก 5858
กรุงเทพมหานคร33